G1 valikmoodulid


G1 valikmooduli valib õpilane sisseastumisel. Valikmoodulid algavad G1 astmel 1. perioodil septembri 3. nädalal. Valikkursused algavad G1 astmes 2. perioodist ning valik tehakse novembris (2. perioodiks) ja märtsis (3. perioodiks).

Iga moodul sisaldab 3 kursust.

G1 valikmoodulid

I Ettevõtlus
II Meeskonnatöö ja meeskonnajuhtimine
III Õpilasfirma

I kursusel tuleb juttu sellest, mis on äriidee. Millisel moel hea äriidee toetab toodete/teenuste arendamist ning kuidas jõuda heast äriideest toote või teenuseni. II kursusel antakse ülevaade sellest, mis on meeskonnatöö, kuidas meeskonda luua ja juhtida, millised isikuomadused iseloomustavad juhti, millised on juhi rollid ning kuidas need väljenduvad. III kursusel tutvustatakse õpilasfirma loomise põhimõtteid.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Turunduse alused
II Esinemis- ja esitlustehnikad, video podcastide loomine
III Video ja fotograafia

I kursusel tuleb juttu sellest, mis turundus on. Kuidas turundust ära tunda ning teha tarbijana teadlikumaid valikuid. Kuidas turunduslikke sõnumeid seada selliselt, et need täidaksid eesmärki ning kuidas valida sobilikku turunduskanalit.
II kursusel harjutame esinemist ning kõike seda, mis edukat esinemist toetab. Kursuse teises pooles saavad kõik osalejad rühmatööna õpitu kohe ka praktikas video podcasti saadet luues järgi proovida.
III kursusel keskendume nutitelefoniga pildistamisele ning videote tegemisele - mida silmas pidada ning milliseid vabavaralisi rakendusi ning programme foto-ja videotöötluse puhul kasutada. Vähem teooriat ja palju praktikat!

Mooduli kursuste ainekaardid

I Sündmuse korraldus
II Teavituskanalid
III Projektijuhtimine

I kursuse põhirõhk on sellel, kuidas teadlikult luua selline sündmus, mis täidab eesmärki ning paneb silmad särama nii korraldajatel kui osalejatel. Õpilane saab ülevaate sündmuste erinevatest liikidest, sündmuse korraldamise etappidest, eduka sündmuse läbiviimise nippidest ning tulemuste mõõtmisest.
II kursus annab ülevaate erinevatest teavituskanalitest, mille abil sündmuse sihtgruppi kõnetada. Samuti sellest, missugune tekst ning visuaal teatud kanalisse sobib. Kursus hõlmab praktilist poolt - loovteksti kirjutamine ning sobiliku visuaali kujundamine Canvas.
III kursus toetab sündmuse loomist kui projekti, aga annab ka üldised teadmised projektijuhtimisest, mida nii koolitöös kui teistes eluvaldkondades kasutada. Millised on tänapäevased projektijuhtimise tehnoloogilised abivahendid, mis on projektijuhtimise erinevad etapid ning kuidas kõigeks aega leida ehk nipid ajaplaneerimiseks.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Energeetika üldkursus
II Praktiline modelleerimine ehituses
III Hoonete energiatõhusus ja sisekliima

Ehitus on maailma suurim majandusharu ja ehitusinseneri valikute mõju loodusele on märkimisväärne. Ehitatud keskkonna kujundamine on vastutusrikas töö, kuna hooned peavad olema vastupidavad ning ehitatud loodusressursse mõttetult raiskamata. Ehituse ja energeetika moodulis saad teadmised ehituskorraldusest ja ehitusjuhtimisest, elektrienergia tootmisest ja kasutamisest ning mõistad, kuidas hinnata hoonete energiatõhusust. Eesti ehitus vajab rohelise mõttega insenere!

Mooduli kursuste ainekaardid

I insenerigraafika alused
II Insenerigraafika 2D
III Insenerigraafika 3D

Soovid osata inseneride keelt? Tahad arendada ruumikujutlusvõimet ja insener-tehnilist mõtlemist? Arhitektuuri moodul annab teoreetilised ja praktilised algteadmised jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja lugemiseks.  Samuti on võimalus tutvuda joonestamis- ja modelleerimisprogrammide põneva maailmaga.

Mooduli kursuste ainekaardid

I TPõnev toidumaailm
II Geenid meie elus
III Keemiline maailm

Me kõik puutume igapäevaselt kokku toidu, geenide kui ka keemiaga. Antud moodulis saavad õpilased süvendatult tegeleda kõigi kolme omavahel seotud suunaga. Toidutehnoloogia kursusel räägitakse erinevate toitainete olulisusest, toitude valmistamisest ja pannakse ka ise käsi külge. Geenid meie elus räägib sellest kuidas geenid töötavad ja seda geenitehnoloogia abil rakendatakse meie kõigi huvides. Keemilises maailmas puutuvad õpilased kokku nii anorgaanilise kui orgaanilise maailma võlude ning nende igapäevase kasutamisega.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Programmeerimise algkursus
II Programmeerimise jätkukursus
III Robootika

Soovid olla see, kes töötab välja uudseid ja nutikaid tarkvaralahendusi, lahendab mitmete eluvaldkondade probleeme IT abil? Tahad aru saada kuidas tänapäevased targad IT süsteemid tegelikult töötavad? IT moodulis tutvustatakse programmeerimise põhimõisteid ning lahendatakse praktilisi ülesandeid. Programmeerimisest minnakse edasi robotite programmeerimise juurde, kus tegeletakse praktilise mehaanika ning elektroonikaga.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Ärilogistika arengud
II Sissejuhatus ringmajandusse
III Tehisintellekti alused

Need kolm teemat on valitud TalTech ärikorralduse instituudi tugevuste seast. Ärilogistika selgitab nii tänast globaalsete tarnete toimumist ja kliendile viimase miili teostamist kui erinevaid trende ja arenguid (droonid, automatiseerimine, parem kättesaadavus läbi parema info). Ringmajandus tutvustab, kuidas ettevõtted erinevatel viisidel “teevad vanast uut”, nii et saaksid kasu nii nemad, nende kliendid kui ka inimeste terviklik toimetamine meie planeedil saaks olla pisut tulevikukindlam. Tehisintellekti kursus vaatab sisse, mida kasulikku suutis AI teha eile, kuidas ta täna on juba võimsam ning kuidas selle pealt võib prognoosida tuleviku rakendusi.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Elektrotehnika alused

II Elektroonika alused

III Mehaanika alused

Tehnoloogia moodul annab ülevaate mehhatroonika eriala kolmest teemast milleks on: automaatika alused, pneumaatika alused ning loogika ja programmeerimine.
Mooduli eesmärk on tutvustada õppijaid tehniliste süsteemide funktsionaalsete võimalustega ja valmistada neid ette edasi õppimiseks tehnilistel erialadel kus nad saavad rakendada teadmisi mehhatroonikast ja infotehnoloogiast. Tuntud näited tänapäevasest tehnoloogiast on robotid ja mitmesugused automaatikaseadmed nii kodus kui ka ettevõtetes, kus on rakendatud tänapäevaseid IT-lahendusi.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Värviring ja -harmoonia
II Moeajalugu
III Figuuride ja rõivaste joonistamine

Kursus on suunatud neile, kes soovivad saada teadmisi värvusõpetusest ja moejoonistamisest, arendada oma fantaasiat ja loovat mõtlemist. Tutvutakse värvide kombinatoorikaga ja erinevate värvide olemusega.
Õpitakse joonistama erinevaid figuure ja koostama garderoobi.

Mooduli kursuste ainekaaardid

I Pääste ja esmaabi üldkursus
II Päästetööd
II Pääste õppelaager (toimub 2.-3.05.2024)

Moodulis õpetatakse päästeasutuste ajalugu ja tegevuse eesmärke, selgitatakse Päästeameti struktuuri, teenuseid, põhiväärtuseid ning vabatahtliku päästja tegevust; tuleohutuse ja ennetustöö vajalikkust ühiskonnas. Õpilane õpib hindama keskkonna tule-, vee- ja koduohutust; arutlema päästealaga seotud hädaolukordade teemal ja siduma neid oma kodukoha riskidega. Moodulis õpetatakse kasutama kannatanule esmaabi andes reeglipäraseid võtteid; tutvustatakse päästetehnikat ja -varustust ning päästja kaitsevarustust ohutusnõuete järgi. Päästelaagri õpetusega taotletakse, et õpilane kinnistab ja täiendab laagris õppe käigus omandatud teoreetilisi teadmisi, süvendab praktilisi oskusi ning päästeteenistuja väärtuspõhiseid hoiakuid ja eetikapõhimõtteid.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Saksa keel A1 I
II Saksa keel A1 II
III Saksa keel A1 III

Kolme kursuse jooksul saab õpilane algteadmised saksa keelest ja kultuurist. Mooduli eesmärk on omandada saksa keele oskus A1-tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Folkloor ja rahvalooming
II Rahvakombed ja tavad; rahvakalender
III Rahvakulutuur – rahvariided, rahvusköök

Rahvakultuuri valikmoodul sobib Sulle, kui soovid rohkem teada meie kodumaaga seotud traditsioonidest ja kommetest. Õppeaasta jooksul tutvume lisaks tavadele ja kombestikule ka rahvalaulu, -tantsu ja -muusikaga, kuulame asjatundjaid ning proovime ka ise järgi. Oma kodumaa kommete ja kultuuri tundmine tuleb kindlasti kasuks igas eluvaldkonnas, sest see aitab paremini mõista ka teisi kultuure, erinevaid olukordi ja inimesi.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Hääl ja kõne kui väljendus- ja mõjutusvahend – EMTA lektor Vilja Sliževski

Kursus tutvustab hääleaparaati ja selle füsioloogiat ning tööpõhimõtteid (kehahoiak, hingamine, kõri, resonaatorite süsteem ja artikulatsioon) eesmärgiga kasutada häält  kui suhtlemis- ja eneseväljenduse vahendit  parimal viisil.

Kuidas aidata ennast tulevikus arusaadavalt väljendada? Kuidas vältida kuulajate ees tahtmatuid ja mitte vajalikke liigutusi ja muid vigu, mis on takistuseks mõtte jälgimisel. Kuidas saavutada veenvus eneseväljenduses? Kuidas ületada esinemisnärvi?

Praktiline osa – erinevad tekstid ja nende esitused. Iseseisev töö  ja esituste analüüs erinevate näidete põhjal.  Eesmärk on tunnetada ja leida eneses hääle tekitamise impulsid.

II Suuline kõne ja kirjalik keel  – EMTA vanemlektor Anne Türnpu

Me teame, mis on hääl, häälikud, vokaalid ja konsonandid, sõna. Kuidas kõnelda, kuidas nutta ja naerda, kuidas karjuda, kuidas suhelda jne. Aga esinemissituatsioonis jääme vait ja tunneme end ebakindlalt. Kursus tutvustabki praktilises esinemissituatsioonides hääle ja sõna väe kogemist.

III Lavaline liikumine 

Kursus annab ettekujutuse näitleja keha kasutamisest läbi füüsiliste harjutuste. Läbi etüüdide luuakse erinevaid psühho-füüsilisi seisundeid. Õpitakse usaldama partnerit. Tegeletakse tempo, kestvuse, kordusega. Samuti ruumi ,fookuse, kompositsiooniga. Koostöös kursusekaaslastega valmib igal tudengil füüsiline etüüd. 

Mooduli kursuste ainekaardid

I Baaskursus Tervishoiukõrgkoolis õppimiseks
II Terve inimene I
III Terve inimene II

Tervishoiu ja meditsiini moodul koosneb kursustest, mis annavad gümnasistile hea baasi ja algteadmised inimese tervishoiust ja meditsiiniabist. G2 ja G3 astmes on võimalik valida meditsiini jätkumoodul ja meeskonnatöö kursus. Kõigi meditsiinimoodulite kursuste läbimisel saab õpilane Tervishoiukõrgkoolilt tunnistuse ja lisapunkti sisseastumisel, kui soovib õpinguid seal koolis jätkata. G1 mooduli I kursus keskendub inimese anatoomiale ja füsioloogiale. Teisel kursusel läbib õpilane läbib esmaabikursuse (16t) ja saab teadmisi hügieenist, infektsioonidest, inimese füsioloogilistest iseärasustest erinevates eluetappides. Kolmas kursus keskendub seksuaalkasvatuse ja pereplaneerimise temaatikale, lisaks antakse õpilastele ülevaade tegevusteraapia põhimõistetest.

Kursuse ainekaart

I Praktiline helitehnika

II Praktiline videotehnika 

III Praktiline valgustehnika

Praktilise helitehnika kursuse lõpetanu omandab helimaailma algteadmised, tunneb erinevaid mikrofonide tüüpe, teeb vahet analoog-ning digitaalsel konsoolil ja oskab neid algtasemel seadistada. Mooduli läbimisel suudad läbi viia lihtsama loomuga üritusi, toetudes selle tehnilistele vajadustele, ning teha kõigele lisaks aktiivselt koostööd video-ja valgustehnikuga. Kursus algab sissejuhatava teooriatunniga ning kogu järgnev toimub praktilises õppes. 

Praktiline videotehnika kursus tutvustab tehnika valiku printsiipe, videotehnika käsitlust ja enamlevinud formaate – ühe ja mitme kaamera töö, intervjuud, kontserdid jms. Kursuse käigus õpitakse kadreerimist ja live-režii tööd. Samuti planeerimist, salvestamist ja montaaži. Mooduli läbimisel suudad läbi viia lihtsama loomuga üritusi, toetudes selle tehnilistele vajadustele ning teha kõigele lisaks aktiivselt koostööd heli-ja valgustehnikuga. 

Praktilise valgustehnika kursusel tutvutakse valgustehnika algteadmistega (sh seadistus), erinevate valgustite tüüpidega, analoog- ja digitaalse valguspuldiga. Tutvutakse ka valguse nõuetega erinevate ürituste raames – kaamerate valgusvajadus, kunstiline valgus jms. Mooduli läbimisel suudad läbi viia lihtsama loomuga üritusi, toetudes selle tehnilistele vajadustele ning teha kõigele lisaks aktiivselt koostööd video-ja helitehnikuga. 

Mooduli kursuste ainekaardid

I Liikumisharrastuse alused

II Spordijuhtimine

III Spordiürituste korraldamine

 

I Liikumisharrastuse alused

Kursuse jooksul tuleb õpilastel osaleda treeningutes. Võimalik käia jõusaalis ja rühmatreeningutes või mängida korvpalli, võrkpalli, lauatennist ja sulgpalli.

II Spordijuhtimine

Sellel kursusel saavad õpilased ülevaate Eesti spordisüsteemist ning toimimisest. Tutvustame erinevaid spordiorganisatsioone. Õpilased saavad teada, kuidas rahastatakse sporti ning mis funktsiooni omab EOK.

III Spordiürituste korraldamine

Kursuse käigus hakkavad õpilased ise korraldama ühte spordiüritust. Sammu kaupa tutvustame kõiki olulisi aspekte alustades avaliku ürituse loa taotlusest kuni turundamiseni ning ürituse reaalse läbiviimiseni.

Mooduli kursuste ainekaart