KKK – korduma kippuvad küsimused


Mis on moodul?

Moodul on kolmest kursusest koosnev valikainete plokk. Õpilane valib igaks aastaks ainult ühe mooduli, mille kolm kursust on valdavalt jagatud nii, et igas perioodis toimub üks kursus. Mooduli valimisel tuleb läbida kõik kolm selle mooduli kursust, moodulit ei saa poole aasta pealt vahetada.

Kas õpilane võib ise endale valikkursusi otsida lisaks kooli pakutavatele?

Esmajoones soovitame kindlasti tutvuda meie partnerkoolide Pelgulinna ja Tõnismäe Riigigümnaasiumide valikkursuste pakkumisega, sest kolme Tallinna riigigümnaasiumi õpilased saavad nende koolide üleselt valikkursusi valida. Samuti on lubatud valida erinevate ülikoolide juures toimuvaid süva- või olümpiaadikursuseid (nt Tartu Ülikooli Teaduskooli kursused), mida arvestatakse samuti valikkursustena.

Millal ma saan teada, kus G1 klassis ma olen ja kes on minu mentor?

Oma klassi ja mentoriga saad tutvuda meie sisseelamislaagri esimesel päeval. Sinu mentor saadab Sulle veidi enne seda täpsustava kirja, kus Sinu klassi õpilased selle päeva hommikul kogunevad, seega jälgi oma e-kirjakasti!

Millal tunniplaan avalikuks tuleb?

Kuna esimesel nädalal läbivad kõik meie G1 õpilased Maailma ja inimese kujunemise kursuse ja G2 õpilased UPT/ÕF sissejuhatava kursuse, siis klassikalist tunniplaanijärgset õppetööd paralleelselt ei toimu ja tunniplaanijärgne õppetöö algab 9. septembril. 

Millistel tingimustel pääseb Mustamäe Riigigümnaasiumi sisseastumiskatsetele?

Täpsed tingimused on kirjas kooli vastuvõtukorras, millega soovitame igal kandidaadil kindlasti tutvuda siin.

Lühidalt saab aga öelda, et meie sisseastumistestile pääseb õpilane, kellel pole tunnistusel esimese kahe trimestri (või esimese poolaasta) kokkuvõtvates hinnetes puudulikke hindeid. Ka käitumine ja hoolsus ei tohi olla mitterahuldavalt hinnatud. Palume, et laeksid oma hinnetelehe sisseastumiskeskkonda üles tõesti alles siis, kui seal on kahe trimestri või 1. poolaasta koondhinded olemas. Kiirustada pole vaja, Sinu katsete tulemus ei sõltu kuidagi registreerumise kiirusest. 

Kui palju õpilasi kool vastu võtab ja kuidas jagatakse need õpilased klassidesse?

Võtame 2024/25 õppeaastaks vastu kuni 355 õpilast, kes asuvad õppima G1 astmes (10. klassis). 2025/26 õppeaastal lisandub veel 360 õpilast, kuni täistäituvuse korral õpib meie koolis kuni 1080 õpilast. Õpilased jagatakse klassidesse juhuvaliku alusel, arvesse võetakse teise võõrkeele valikut, nii et soome või prantsuse keele uue keelena valijaid või saksa keele õppijaid oleks ühes klassis piisavalt, et moodustada neist eraldi õpperühm.

Üks eraldi klass moodustatakse õpilastest, kel on huvi ja soov reaal- ja loodusteadusi süvendatult õppida ja kes soovivad valikmoodulite ja-kursuste raames keskenduda ainevõistlusteks ja -olümpiaadideks valmistumisele. Neile pakuvad tuge TalTechi õppejõud. Antud klassi õppima asumise soovi korral arvestatakse õpilase loodusainete ja matemaatika sisseastumistesti ja seniste õpingute tulemuste ja õpilase sooviavaldusega. 

Lisaks moodustatakse eraldi spordiklass õpilastest, kes tegelevad tipptasemel spordiga. Nende õpilaste tunniplaan võimaldab neil hommikusi lisatreeninguid, selle arvelt toimub osa põhiaineid mõnes üksikus perioodis neljapäeviti (mis tavapäraselt on valikainepäev) ja kehalise kasvatuse kontakttunni asemel osalevad õpilased oma põhispordiala treeningutel. 

Millised õppesuunad MURGis on?

Meie koolis ei ole fikseeritud õppesuundi, meie tulevane gümnasist kujundab ise oma huvidest ja ka tulevikuplaanidest lähtuva õpitee. Mustamäe Riigigümnaaisumis õppimine annab võimaluse tutvuda enamiku kogukonna kõrgkoolide ja ka piirkonna suurima kutsekooli võimalustega, valides nende koolide pakutavaid valikmooduleid või valikkursuseid. Õpilane võib kujundada endale ise läbi kolme aasta kulgeva õppesuuna, näiteks Meditsiin (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) või IT ja robootika (TalTech) või siis valida igal aastal uue valikmooduli ja veenduda seeläbi, milline erinevates kõrgkoolides pakutavatest erialadest võiks talle edasiõppimiseks kõige paremini sobida. MURG õpilane saab valida ka Pelgulinna ja Tõnismäe Riigigümnaasiumi pakutavaid valikkursuseid! Meie koolis saab õpilane kvaliteetse akadeemilise hariduse kaasaegses võtmes.

Kes pääsevad vestlusele?

Kandidaadid kutsutakse vestlusele 9. klassi hinnetelehel olevate hinnete alusel tekkinud pingeridade järgi. Sisseastumistesti tulemused ja vestlusele kutsumise otsused avaldatakse õpilastele sisseastumiskeskkonnas kuni 10 päeva jooksul pärast testi sooritamist. Vestlusele pääsevad 600 esimest õpilast pingereas, esmajoones meie 1. eelistuse kandidaadid. 2. ja 3. eelistuse kandidaaate kutsume vstlusele juhul, kui nad ise selleks motivatsioonikirjaga soovi avaldavad ja nende hinnete keskmine tulemus mahub 600 parima tulemuse hulka.

Mida vestlusel küsitakse?

Vestlusel hindab vestluskomisjon õpilase üldpädevusi:

  • kultuuri ja väärtuspädevus: erinevate kunstivaldkondade tundmine, kogemus kunsti  loomisel, huvi mineviku vastu ja olulisemate ajaloosündmuste teadmine;
  • õpipädevus: oskus õppida, erinevate õpistrateegiate tundmine, oma aja planeerimise ja eesmärkide seadmise oskus, toimetulekuvõime takistuste, stressi ja emotsioonidega;
  • ettevõtlikkuspädevus: algatusvõime ja võime oma mõtteid tegudeks muuta, oskus ja valmidus probleeme uut moodi lahendada, eesmärkide seadmise oskus ja isiklik efektiivsus;
  • matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiapädevus: oskus luua seosesid erinevate teadusvaldkondade vahel, tehniliste ja digivahendite mõningate kasutusvõimaluste teadmine probleemlahenduseks;
  • suhtlus- ja sotsiaalne pädevus: ühiskonnatundmine, aktiivne kodanik olemine, oskus suhelda ja teha koostööd, teadlikkus erinevatest karjäärivalikutest.

Kui õpilane on vestluse ajal välismaal, kas siis on võimalik vestelda veebi teel?

Kui õpilane ei viibi vestluste nädalal mõjuval põhusel Eestis, siis esimese eelistusena püüame leida õpilasele lisaaja vestluseks enne või peale koolivaheaega. Kui õpilane on siiski pikemalt Eestist eemal, on võimalik taotleda võimalust veebivestluseks. Õpilasel või lapsevanemal tuleb sellisel juhul saata mailiaadressil vastuvott@murg.ee vastavasisuline taotlus. Taotlus tuleb saata peale seda, kui õpilane on peale kirjalikku testi saanud tagasiside, et on pääsenud edasi vestlusvooru.

Kas kutsute vestlusele ka oma 2. eelistuse kandidaadid?

Juhul, kui oled meie kooli märkinud 2. eelistuseks, aga Sinu eelistus on vahepeal muutunud või soovid kindlasti ka meie koolis võimalust vestluseks, saada meile palun sellekohane motiveeritud avaldus läbi sisseastumiskeskkonna! Kuna 1. eelistuse kandidaate ona väga palju, kutsume 2. eelistuse kandidaatidest vestlusele tõepoolest vaid neid õpilasi, kes näitavad ise üles huvi meie juures õppima asuda.

Mida tuleb motivatsioonikirjas kirjutada?

Motivatsioonikirjas tuleb õpilasel end lühidalt tutvustada, tuues välja oma huvid ja saavutusted; kirjeldada ennast õppijana ja põhjendada, miks ta soovib meie kooli õppima asuda. Motivatsioonikirja hinnatakse vestluse osana.

Millal ma valin võõrkeele? Kas ma saan seni õpitud keeli vahetada?

Esimese võõrkeelena õpetatakse meie koolis inglise keelt, seda ei saa vahetada ja kõik meil õppimist alustavad gümnasistid õpivad B2 keeleoskustasemel inglise keelt. Teise võõrkeele osas võib õpilane jätkata seni õpitud vene, saksa või prantsuse keele õppimist või valida täiesti uue võõrkeele, millega alustatakse gümnaasiumis algusest. Keelevahetajale on valikus saksa, soome ja prantsuse keel. Kui õpilane vahetab B1 võõrkeelt, siis õpib ta gümnaasiumis 4 lisakursust saksa, soome või prantsuse keelt, mida arvestatakse valikaine kursustena. Seega tuleb keele vahetamise korral juurde valida vaid kaks valikkursust kogu gümnaasiumi jooksul.
Keelevalik tuleb kandidaadil teha maikuus, kui õpilane kinnitab oma soovi meie kooli õppima asuda!

Kuidas ja millal saan esitada oma sisseastumisdokumendid?

Lõplik dokumentide esitamine toimub vahemikus 17.06 kuni 26.06 kell 23.59 sisseastumissüsteemis. Sul tuleb sinna üles laadida oma lõputunnistuse ja selle hinnetelehe koopia, 9. klassi tnnistuse koopia, kus on kõigi perioodide koondhinded ja oma isikut tõendava dokumendi koopia. Lapsevanem saab sealsamas allkirjastada eeltäidetud taotluse oma lapse MURGi vastu võtmiseks, seda ei ole vaja eraldi kodulehelt otsida ega täita. Palun ära jää sisseastumisdokumentide esitamisega hiljaks. Õpilased, kes pole õigeks tähtajaks dokumente esitanud, loeme kandideerimisest loobunuteks ja kohapakkumise saab ootenimekirjas olev õpilane!

Kas Mustamäe Riigigümnaasiumis saab õppida kitsast matemaatikat?

Kõik meie kooli õpilased õpivad laia matemaatika programmi järgi. Riiklikult ette nähtud kursustele on lisatud üks lisakursus matemaatikat. Kooli lõpetamisel on õpilasel õigus valida kitsa või laia matemaatika eksam. Miks selline valik? Lai matemaatika aitab ka leida vastuseid küsimusele „miks?“ ja näitab kätte seosed asjade, ainete ja nähtuste vahel. Usume, et laia matemaatika tundjail on huvitavam elu, sest nad näevad süsteeme läbi, seejuures mitte ainult mehaanilistesi ja elektroonilisi süsteemide, vaid ka looduses ja ühiskonnas olevaid.

Kas Mustamäe Riigigümnaasiumis on lihtne õppida?

Meie koolis õpib iga õpilane kolme aastaga vähemalt 97 kursust – see koosneb riikliku õppekavaga ette nähtud kursustest, 13st kooli eripära kursusest ja 15st valikkursusest. Õpilasel on võrdlemisi palju iseseisvust ja ta saab oma õppimise järjekorda (just valikkursusi silmas pidades) ise määrata. See eeldab head planeerimis- ja enesejuhtimisoskust, mille arendamisega tegeletakse meil õpimooduli Mina 2.0 raames kõigil kolmel aastal. Mustamäe Riigigümnaasiumis õppimine ei ole kindlasti kõige lihtsam, aga see on väga huvitav ja mitmekülgne.

Milliseid õpilasi te täpselt otsite?

Ootame oma kooli õpilasi, kes tahavad õppida, on positiivsed, rõõmsameelsed, hoolivad, sõbralikud, ausad, avatud ja koostöised. On oluline, et meie tulevast õpilast kõnetaksid meie kooli väärtused. Me peame kõiki aineid oluliseks ja valikainete pakkumise ulatus on nii lai, et siit leiab endale meelepärast nii humanitaar kui ka reaal. Loodusainetele ja reaalteadusele huviliste rõõmuks pöörame loodus- ja reaalainetele kindlasti suuremat tähelepanu, sest meie suurim koostööpartner on TalTech. Seetõttu sobib meie kool kindlasti õpilasele, kes hindab teaduse ja tehnika arengut, keda kõnetab programmeerija, inseneri või arhitekti elukutse. Samas on MURG valikainete pakkumine nii lai, et endale sobiva leiab iga õpilane, ka kunstist, muusikast, ajaloost, käsitööst või keeltest huvitatu.