KKK – korduma kippuvad küsimused


Millal ma saan teada, kus klassis ma olen ja kes on minu mentor?

Oma klassi ja mentoriga saad tutvuda meie sisseelamislaagri esimesel päeval, 28. augustil. Sinu mentor saadab Sulle veidi enne seda täpsustava kirja, kus Sinu klassi õpilased selle päeva hommikul kogunevad, seega jälgi oma e-kirjakasti!

Millal tunniplaan avalikuks tuleb?

Kuna esimesel kahel nädalal läbivad kõik meie G1 õpilased Maailma ja inimese kujunemise kursuse ja Teadmiste teooria  sissejuhatuse, siis klassikalist tunniplaanijärgset õppetööd 4.09-15.09 paralleelselt ei toimu. Tunniplaanijärgsed kursused algavad 18. septembril. Seega tunniplaaniga esialgu kiiret pole, küll aga peaksid arvestama, et esimesel kahel nädalal kestavad Sinu koolipäevad pea igal päeval 8.30-16.00.

Kuidas ja millal saan esitada oma sisseastumisdokumendid?

Lõplik dokumentide esitamine toimub vahemikus 16.06 kell 12.00 kuni 27.06 kell 23.59 sisseastumissüsteemis. Sul tuleb sinna üles laadida oma lõputunnistuse ja selle hinnetelehe koopia, 9. klassi tnnistuse koopia, kus on kõigi perioodide koondhinded ja oma isikut tõendava dokumendi koopia. Lapsevanem saab sealsamas allkirjastada eeltäidetud taotluse oma lapse MURGi vastu võtmiseks, seda ei ole vaja eraldi kodulehelt otsida ega täita. Palun ära jää sisseastumisdokumentide esitamisega hiljaks. Õpilased, kes pole õigeks tähtajaks dokumente esitanud, loeme kandideerimisest loobunuteks ja kohapakkumise saab ootenimekirjas olev õpilane!

Millistel tingimustel pääseb Mustamäe Riigigümnaasiumi sisseastumiskatsetele?

Täpsed tingimused on kirjas kooli vastuvõtukorras, millega soovitame igal kandidaadil kindlasti tutvuda siin.

Lühidalt saab aga öelda, et meie sisseastumistestile pääseb õpilane, kellel pole tunnistusel esimese kahe trimestri (või esimese poolaasta) kokkuvõtvates hinnetes puudulikke hindeid. Ka käitumine ja hoolsus ei tohi olla mitterahuldavalt hinnatud. Palume, et laeksid oma hinnetelehe sisseastumiskeskkonda üles tõesti alles siis, kui seal on kahe trimestri või 1. poolaasta koondhinded olemas. Kiirustada pole vaja, Sinu katsete tulemus ei sõltu kuidagi registreerumise kiirusest. 

Kas minu pääsemine e-testile sõltub sellest, mis kuupäeval ma testile registreerun?

Testile registreerumise ajast katsetele pääsemine ei sõltu. Palun registreeru ja laadi oma hinneteleht üles tõesti alles siis, kui sellel on kahe trimestri koondhinded olemas, aga jälgi ikkagi, et registreeruksid nõutud ajavahemikul - 10.-19. märtsil.

Sisseastumiskeskkonnas saan valida kolm koolieelistust. Kas minu eelistuste järjekorrast oleneb neisse koolidesse sisse saamine?

Jah, tõepoolest, eelistuste järjekord on väga oluline. Õpilase hinded vaatab üle ja sisseastumistesti tegemise koha määrab õpilasele tema esimese eelistuse kool. Esimese eelistuse kool kutsub õpilase ka peale testi vestlusele alates 24.04. Teise ja kolmanda eelistusena Mustamäe Riigigümnaasiumi valinud õpilased kutsutakse vestlusele vaid siis, kui 1. eelistuse õpilastest jääb veel vabu kohti.

Kui palju õpilasi kool vastu võtab ja kuidas jagatakse need õpilased klassidesse?

Esimesel aastal võtame vastu kuni 360 õpilast, kes asuvad õppima G1 astmes (10. klassis). Igal järgneval aastal lisandub veel 360 õpilast, kuni täistäituvuse korral õpib meie koolis kuni 1080 õpilast. Õpilased jagatakse klassidesse juhuvaliku alusel, arvesse võetakse siiski teise võõrkeele valikut, nii et soome või prantsuse keele uue keelena valijaid või saksa keele õppijaid oleks ühes klassis piisavalt, et moodustada neist eraldi õpperühm. Üks eraldi klass moodustatakse õpilastest, kel on huvi ja soov reaal- ja loodusteadusi süvendatult õppida ja kes soovivad valikmoodulite ja-kursuste raames keskenduda ainevõistlusteks ja -olümpiaadideks valmistumisele. Neile pakuvad tuge TalTechi õppejõud. Antud klassi õppima asumise soovi korral arvestatakse õpilase loodusainete ja matemaatika sisseastumistesti ja seniste õpingute tulemuste ja õpilase sooviavaldusega. 

Millised õppesuunad MURGis on?

Meie koolis ei ole fikseeritud õppesuundi, meie tulevane gümnasist kujundab ise oma huvidest ja ka tulevikuplaanidest lähtuva õpitee. Mustamäe Riigigümnaaisumis õppimine annab võimaluse tutvuda enamiku kogukonna kõrgkoolide ja ka piirkonna suurima kutsekooli võimalustega, valides nende koolide pakutavaid valikmooduleid või valikkursuseid. Õpilane võib kujundada endale ise läbi kolme aasta kulgeva õppesuuna, näiteks Meditsiin (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) või IT ja robootika (TalTech) või siis valida igal aastal uue valikmooduli ja veenduda seeläbi, milline erinevates kõrgkoolides pakutavatest erialadest võiks talle edasiõppimiseks kõige paremini sobida. MURG õpilane saab valida ka Pelgulinna ja Tõnismäe Riigigümnaasiumi pakutavaid valikkursuseid! Meie koolis saab õpilane kvaliteetse akadeemilise hariduse kaasaegses võtmes.

Kui õpilane ei saa 1. aprillil katsetele tulla, mis siis saab?

Kui õpilane peab mõjuval põhjusel katsetest eemale jääma, on tal võimalik sooritada järeltest 12.04. Vastuvõtukorrast saab lugeda, kuidas taotleda võimalust järeltestil osalemiseks. Kui õpilane puudub 1.04 põhitestilt mõjuva põhjuseta, siis ta järeltestile ei pääse.

Kas sisseastumistestis küsitakse ainult 9. klassi materjali? Kas test on raske?

Nii, nagu ei saa maja ehitada ilma korraliku vundamendita, ei saa ka ei matemaatikas ega inglise keeles küsida vaid 9. klassi õpitulemusi. Kõik 9. klassi õpitulemused tuginevad sellele, mida varasemalt on õpitud. Spetsiaalsed faktiteadmised varasematest aastatest pole olulised, küll aga loomulikult  loodusainete ja matemaatika baasteadmised ja inglise keeles juba varasemalt omandatud keeletase. Testiks saab harjutada kodulehel olevate näidistestide abil.

Sisseastumiskeskkonnas on selline tekst: Sisseastumistest sooritatakse koolides kohapeal kas e-testina EISi infosüsteemis või paberil (kui koolid sind pabertesti sooritama määravad). Kuidas otsustatakse, kes teeb pabertesti?

Pabertesti võimalus on lisatud igaks juhuks, kui peale registreerimise lõppu peaks selguma, et huvilisi on nii palju, et koolide testimiskohtades olemas olevatest arvutitest ei piisa. Sel juhul pakutakse õpilastele, kes on selleks registreerimisvormis valmisolekut ilmutanud, võimalust oma arvuti kaasa võtta. Kui ei piisa ka õpilaste kaasa võetud arvutitest, saavad osad õpilased sooritada arvutitestiga identse testi paberkandjal. Pabertesti saavad sooritada ka need õpilased, kelle arvuti mingil põhjusel testipäeval alt veab!

Kes pääsevad vestlusele?

Kandidaadid kutsutakse vestlusele testides saadud punktisummade ning 9. klassi hinnetelehel olevate hinnete alusel tekkinud pingeridade järgi. Koolil on õigus õpilast vestlusvooru mitte kutsuda, kui tema testi tulemus jääb alla 50%. Sisseastumistesti tulemused ja vestlusele kutsumise otsused avaldatakse õpilastele sisseastumiskeskkonnas kuni kahe nädala jooksul pärast testi sooritamist.

Mida vestlusel küsitakse?

Vestlusel hindab vestluskomisjon õpilase üldpädevusi:

  • kultuuri ja väärtuspädevus: erinevate kunstivaldkondade tundmine, kogemus kunsti  loomisel, huvi mineviku vastu ja olulisemate ajaloosündmuste teadmine;
  • õpipädevus: oskus õppida, erinevate õpistrateegiate tundmine, oma aja planeerimise ja eesmärkide seadmise oskus, toimetulekuvõime takistuste, stressi ja emotsioonidega;
  • ettevõtlikkuspädevus: algatusvõime ja võime oma mõtteid tegudeks muuta, oskus ja valmidus probleeme uut moodi lahendada, eesmärkide seadmise oskus ja isiklik efektiivsus;
  • matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiapädevus: oskus luua seosesid erinevate teadusvaldkondade vahel, tehniliste ja digivahendite mõningate kasutusvõimaluste teadmine probleemlahenduseks;
  • suhtlus- ja sotsiaalne pädevus: ühiskonnatundmine, aktiivne kodanik olemine, oskus suhelda ja teha koostööd, teadlikkus erinevatest karjäärivalikutest.

Kui õpilane on vestluse ajal välismaal, kas siis on võimalik vestelda veebi teel?

Kui õpilane ei viibi vestluste nädalal (24.-28.04) mõjuval põhusel Eestis, siis on võimalik taotleda võimalust veebivestluseks. Õpilasel või lapsevanemal tuleb sellisel juhul saata mailiaadressil vastuvott@murg.ee vastavasisuline taotlus. Taotlus tuleb saata peale seda, kui õpilane on peale kirjalikku testi saanud tagasiside, et on pääsenud edasi vestlusvooru.

Mida tuleb motivatsioonikirjas kirjutada?

Motivatsioonikirjas tuleb õpilasel kirjeldada ennast õppijana, põhjendada, miks ta soovib meie kooli õppima asuda ja valida kaks eelistatuimat valikmoodulit G1 astmeks (ning põhjendada oma valikut). Samuti tuleb motivatsioonikirjas tutvustada end kandideerijana, kirjeldades oma huvisid ja hobisid ning tuues välja olulisem info enda kui kandideerija kohta. Täpsem motivatsioonikirja juhend on leitav vastuvõtukorrast (Lisa 2).

Millal saab teada, kas sain kooli sisse?

Meie kooli oma esimeseks eelistuseks seadnud õpilased saavad vastuse oma vestluse tulemuste ja õpilaskandidatuuri kohta hiljemalt 3. mail.

2. ja 3. eelistuse vestlejate tulemused selguvad sõltuvalt nende vestluse toimumise ajast. Lõplik dokumentide vastuvõtt toimub 16.-22.06.2023.

Millal ma valin võõrkeele? Kas ma saan seni õpitud keeli vahetada?

Esimese võõrkeelena õpetatakse meie koolis inglise keelt, seda ei saa vahetada ja kõik meil õppimist alustavad gümnasistid õpivad B2 keeleoskustasemel inglise keelt. Teise võõrkeele osas võib õpilane jätkata seni õpitud vene või saksa keele õppimist või valida täiesti uue võõrkeele, millega alustatakse gümnaasiumis algusest. Keelevahetajale on valikus saksa, soome ja prantsuse keel. Kui õpilane vahetab B1 võõrkeelt, siis õpib ta gümnaasiumis 4 lisakursust saksa, soome või prantsuse keelt, mida arvestatakse valikaine kursustena. Seega tuleb keele vahetamise korral juurde valida vaid kaks valikkursust kogu gümnaasiumi jooksul.
Esialgne B1-keele valik tuleb teha juba sisseastiine.ee katsetele registreerumise ankeedis, aga lõplik otsus ikkagi maikuus, kui õpilane kinnitab oma soovi meie kooli õppima asuda!

Kas Mustamäe Riigigümnaasiumis saab õppida kitsast matemaatikat?

Kõik meie kooli õpilased õpivad laia matemaatika programmi järgi. Riiklikult ette nähtud kursustele on lisatud üks lisakursus matemaatikat. Kooli lõpetamisel on õpilasel õigus valida kitsa või laia matemaatika eksam. Miks selline valik? Lai matemaatika aitab ka leida vastuseid küsimusele „miks?“ ja näitab kätte seosed asjade, ainete ja nähtuste vahel. Usume, et laia matemaatika tundjail on huvitavam elu, sest nad näevad süsteeme läbi, seejuures mitte ainult mehaanilistesi ja elektroonilisi süsteemide, vaid ka looduses ja ühiskonnas olevaid.

Kas Mustamäe Riigigümnaasiumis on lihtne õppida?

Meie koolis õpib iga õpilane kolme aastaga vähemalt 97 kursust – see koosneb riikliku õppekavaga ette nähtud kursustest, 13st kooli eripära kursusest ja 15st valikkursusest. Õpilasel on võrdlemisi palju iseseisvust ja ta saab oma õppimise järjekorda (just valikkursusi silmas pidades) ise määrata. See eeldab head planeerimis- ja enesejuhtimisoskust, mille arendamisega tegeletakse meil õpimooduli Mina 2.0 raames kõigil kolmel aastal. Mustamäe Riigigümnaasiumis õppimine ei ole kindlasti kõige lihtsam, aga see on väga huvitav ja mitmekülgne.

Kas koolil on õpetajad juba olemas?

Esimesel värbamise perioodil vestlesime 70 kandidaadiga 197 hulgast, kes olid avaldanud soovi hakata koos meiega uut kooli looma. Enamiku MURG tulevaste õpetajatega on kokkulepped sõlmitud, samuti said valitud õppekorraldusjuht ning kogukonna- ja kultuurijuht. Lähiajal oleme sõlmimas lepinguid ka õpilasnõustajate ja haridustehnoloogiga. Esimesel aastal asub meie uues koolimajas õpilasi juhendama, õpetama, toetama ja suunama umbes 30 töötajat.

Kas koolimaja saab 1. septembriks valmis?

Meie uus ja väga ilus just gümnaaisumiõpilastele parimaks õpikeskkonnaks disainitud koolimaja peaks valmima juba hiliskevadel, seega sügiseks on kindlasti kõik õpilaste vastuvõtuks valmis!

Milliseid õpilasi te täpselt otsite?

Ootame oma kooli õpilasi, kes tahavad õppida, on positiivsed, rõõmsameelsed, hoolivad, sõbralikud, ausad, avatud ja koostöised. On oluline, et meie tulevast õpilast kõnetaksid meie kooli väärtused. Me peame kõiki aineid oluliseks ja valikainete pakkumise ulatus on nii lai, et siit leiab endale meelepärast nii humanitaar kui ka reaal. Loodusainetele ja reaalteadusele huviliste rõõmuks pöörame loodus- ja reaalainetele kindlasti suuremat tähelepanu, sest meie suurim koostööpartner on TalTech. Seetõttu sobib meie kool kindlasti õpilasele, kes hindab teaduse ja tehnika arengut, keda kõnetab programmeerija, inseneri või arhitekti elukutse. Samas on MURG valikainete pakkumine nii lai, et endale sobiva leiab iga õpilane, ka kunstist, muusikast, ajaloost, käsitööst või keeltest huvitatu.

Millal valikaineid valitakse?

G1 valikmooduli esialgse valiku teeb õpilane sisseastumisel, lõplik valik ning kohtade kinnitamine toimub aga ikkagi septembri 1. nädalal. Valikmoodulid algavad G1 astmel 1. perioodil septembri 3. nädalal (esimene valikmooduli päev on 21.09.2023). Valikkursused algavad G1 astmes 2. perioodist ning valik tehakse novembris (2. perioodiks) ja märtsis (3. perioodiks).

Mis on moodul?

Moodul on kolmest kursusest koosnev valikainete plokk. Õpilane valib igaks aastaks ainult ühe mooduli, mille kolm kursust on valdavalt jagatud nii, et igas perioodis toimub üks kursus. Mooduli valimisel tuleb läbida kõik kolm selle mooduli kursust, moodulit ei saa poole aasta pealt vahetada.

Kas õpilane võib ise endale valikkursusi otsida lisaks kooli pakutavatele?

Esmajoones soovitame kindlasti tutvuda meie partnerkoolide Pelgulinna ja Tõnismäe Riigigümnaasiumide valikkursuste pakkumisega, sest kolme Tallinna riigigümnaasiumi õpilased saavad nende koolide üleselt valikkursusi valida. Samuti on lubatud valida erinevate ülikoolide juures toimuvaid süva- või olümpiaadikursuseid (nt Tartu Ülikooli Teaduskooli kursused), mida arvestatakse samuti valikkursustena.

Kas rebaste ristimine ikka toimub?

Toimub kindlasti ja seda esialgu koostöös ülikooli tudengitega. Eriti huvitav on veel see,, et esimene lend saab ristida rebaseid kaks korda. Selliseid võimalusi palju ei pakuta.