Õiged sammud meie kooli astumiseks


Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi 2023/2024 õppeaasta vastuvõtuperiood algab 10. märtsil 2023.

Mustamäe Riigigümnaasiumi õppekorralduse ja võimaluste tutvumiseks toimus kogukonna infopäev TalTechi saalis 18. jaanuaril 2023 kell 18.00. See on järelvaadatav:  https://www.youtube.com/watch?v=drcgwlHumvc

1. veebruaril 2023 toimus kolme Tallinna riigigümnaaasiumi ühine sisseastumise e-infotund veebis. Infotund on järelvaaadatav lingilt: https://www.youtube.com/watch?v=ed96MFkglgc

 

1. SAMM: Registreerumine

Sisseastumistestile registreerumine toimub 10. märtsist kuni 19. märtsini 2023 sisseastumissüsteemis https://sisseastumine.ee/harta. Kui õpilaskandidaat ei saa mingil põhjusel läbi nimetatud keskkonna testile registreeruda, tuleb kirjutada enda soovist kooli kandideerida vastuvott@murg.ee.

 

2. SAMM: Kirjalik e-test

Sisseastumistestid 2023/2024 õppeaastal Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumis õppima asumiseks toimuvad 1. aprillil. Õpilaskandidaatidele edastatakse sisseastumistestide ajakava ja toimumise koht sisseastumiskeskkonnas https://sisseastumine.ee/harta hiljemalt 24.03. Kõige kindlam sisenemisviis e-testile on Smart ID-ga. Test kestab 180 minutit ja koosneb neljast osast - eesti keel, inglise keel, matemaatika, loodusteadused (geograafia, bioloogia, keemia, füüsika). Kõigis õppeainetes on ülesanded põhikooli õppekava ulatuses. Iga testiosa maksimumtulemus on 25 punkti, kokku on testi eest võimalik saada 100 punkti. Näidisülesanded ja lähem sisututvustus on kooli kodulehel nähtaval: https://murg.ee/vastuvott.

 

3. SAMM: Testi tulemused ja kutse vestlusele

Kool teavitab õpilast sisseastumistestide tulemustest hiljemalt 11.04.23 sisseastumissüsteemi kaudu.

Sama keskkonna kaudu edastatakse õpilasele kutse, juhul kui ta on testi tulemuste ja 9. klassi tunnistuse alusel kutsutud sisseastumisvestlusele. Kutses täpsustatakse vestluse aeg ja toimumiskoht. 

 

4. SAMM: Motivatsioonikiri

Kui õpilane saab kutse vestlusele, esitab ta sisseastumiskeskkonna kaudu koolile hiljemalt 21.04.2023 0,5-1 lehekülje pikkuse motivatsioonikirja, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab soovitud kooli valikut ja annab koolile teada enda soovid ning põhjendused G1 valikmooduli eelistuse osas (2-3 valikut). Motivatsioonikirja täpne juhend on leitav vastuvõtukorras (Lisa 2).

 

5. SAMM: Sisseastumisvestlus

Sisseastumisvestlused õpilaskandidaatidega, kes on märkinud Mustamäe Riigigümnaasiumi oma esimeseks eelistuseks, toimuvad 24.04-28.04.2023.

Vabade kohtade olemasolul toimuvad sisseastumisvestlused õpilaskandidaatidega, kes on märkinud Mustamäe Riigigümnaasiumi oma 2. või 3. eelistuseks, alates 15.05.2023.

Vestlust hindab vähemalt kaheliikmeline vestluskomisjon. Vestluse aluseks on põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud üldpädevused ning kandidaadi motivatsioonikiri. Vestlus kestab 15 minutit ja vestluse maksimumtulemus on 20 punkti.

 

6. SAMM: Otsusest teavitamine

Pingerida moodustub põhimõtte järgi, kus tunnistuse 10 õppeaine tulemused moodustavad 20%, sisseastumistest 30%, motivatsioonikiri 20% ja vestluse tulemus 30% õpilase punktide kogusummast.

Teade vestluse tulemusest ja otsus kooli vastuvõtmise kohta saadetakse õpilastele, kes on märkinud Mustamäe Riigigümnaasiumi oma esimeseks eelistuseks, sisseastumissüsteemi kaudu 2.05.2023.

Vestlusel käinutele, kes märkisid Mustamäe Riigigümnaasiumi oma 2. või 3. eelistuseks, saadetakse teade vestluse tulemusest ja otsus kooli vastuvõtmise kohta alates 23.05.2023.

 

7. SAMM: Õpilaskandidaadiks kinnitamine

Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha 10 päeva jooksul alates kutse saamisest.

 

8. SAMM: Sisseastumisdokumentide esitamine

Õpingute alustamiseks esitab kutse saanud ja selle õigeaegselt kinnitanud õpilane 16. juunist (12.00) kuni 27. juunini 2023 elektrooniliselt sisseastumiskeskkonnas järgmised dokumendid:

  • lapsevanema taotlus tema lapse kooli vastuvõtuks (sisseastumissüsteemis);
  • õpilase 9. klassi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia;
  • õpilase 9. klassi klassitunnistuse koopia või väljavõte õppeinfosüsteemist;
  • õpilase isikut tõndava dokumendi koopia (koopiat ei pea lisama, kui taotlusel on ka õpilase digiallkiri).