Õiged sammud meie kooli astumiseks


Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi 2024/2025 õppeaasta vastuvõtuperiood algab 11. märtsil 2024.

Infopäev, mis tutvustab 2024 vastuvõtukatseid ja kooli õppekorraldust ning õppekava toimus 18. jaanuaril 2024 meie koolimajas Akadeemia tee 25. Videosalvestust saab vaadata siit.

 

1. SAMM: Registreerumine

Enne katsetele registreerumist tutvu kindlasti MURG vastuvõtukorraga. Sisseastumistestile registreerumine toimub 11. - 22. märtsil 2024 sisseastumissüsteemis https://sisseastumine.ee/harta. Kui õpilaskandidaat ei saa mingil põhjusel läbi nimetatud keskkonna testile registreeruda, tuleb pöörduda Stuudiumi abi poole ja kui ka seejärel lahendust ei leita, pöörduda mailil: vastuvott@murg.ee

2. SAMM: Kirjalik e-test

Õpilaskandidaatidele edastatakse sisseastumistestide ajakava ja toimumise koht 28. märtsil 2024 sisseastumiskeskkonnas https://sisseastumine.ee/harta

Sisseastumistestid 2024/2025 õppeaastal Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumis õppima asumiseks toimuvad 6. aprillil 2024. Kõige kindlam sisenemisviis e-testile on Smart ID-ga. 

3. SAMM: Testi tulemused ja kutse vestlusele

Kool teavitab õpilast sisseastumistestide tulemustest sisseastumissüsteemi kaudu 12. aprillil 2024

Kuna HarTa sisseastumiskatsete jooksul esines üleriigilises Eksamite Infosüsteemis tehnilisi probleeme, mille tõttu oli osa õppijate testi täitmine häiritud, kutsume õpilased vestlusele lähtudes kooli vastuvõtukorra punktis 2.3 sätestatust. Vestlusele kutsumisel arvestame kandidaadi 9. klassi tunnistusel olevate koondhinnete (trimestri- või poolaastahinded) keskmist tulemust, mille alusel kujuneb õpilaste pingerida. 

15. aprillil 2024 saadame õpilasele kutse sisseastumisvestlusele. Kutses täpsustatakse vestluse aeg ja toimumiskoht.

4. SAMM: Motivatsioonikiri

Kui õpilane saab kutse vestlusele, esitab ta hiljemalt 19. aprillil 2024 sisseastumiskeskkonna kaudu edastatud lingi kaudu koolile 0,5 lehekülje pikkuse motivatsioonikirja, milles tutvustab oma huvisid ja saavutusi, analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke ja  põhjendab soovitud kooli valikut. Motivatsioonikirja hinnatakse vestluse osana.

5. SAMM: Sisseastumisvestlus

Sisseastumisvestlused õpilaskandidaatidega, kes on märkinud Mustamäe Riigigümnaasiumi oma esimeseks eelistuseks, toimuvad 22. - 26. aprillil 2024.

Vestleme kõigepealt kandidaatidega, kes on märkinud meie kooli 1. eelistuseks. Vabade kohtade olemasolul toimuvad sisseastumisvestlused õpilaskandidaatidega, kes on märkinud Mustamäe Riigigümnaasiumi oma 2. või 3. eelistuseks.

Vestlust hindab vähemalt kaheliikmeline vestluskomisjon. Vestluse aluseks on põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud üldpädevused ning kandidaadi motivatsioonikiri. Vestlus kestab 15 minutit ja vestluse maksimumtulemus on 25 punkti. 

6. SAMM: Otsusest teavitamine

Olukorras, kus kirjalike testide tulemusi ei arvestata, moodustub õpilaste lõplik pingerida tuginedes vastuvõtukorra punktile 3.24: Erandolukorras, kui pole võimalik viia läbi kirjalikke teste, arvestatakse pingerea punktid põhimõttel, et 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, Bvõõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu) kokkuvõtvate hinnete keskmine moodustab 50% ja vestluste punktid 50% õpilase punktide kogusummast.

Teade vestluse tulemusest ja otsus kooli vastuvõtmise kohta saadetakse õpilastele, kes on märkinud Mustamäe Riigigümnaasiumi oma esimeseks eelistuseks, sisseastumissüsteemi kaudu hiljemalt 2. mail 2024.

7. SAMM: Õpilaskandidaadiks kinnitamine

Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha viie päeva jooksul alates kutse saamisest.

8. SAMM: Sisseastumisdokumentide esitamine

Õpingute alustamiseks esitab kutse saanud ja selle õigeaegselt kinnitanud õpilane 17. juunist kuni 26. juunini 2024 elektrooniliselt sisseastumiskeskkonnas järgmised dokumendid:

  • lapsevanema taotlus tema lapse kooli vastuvõtuks (sisseastumissüsteemis);
  • õpilase 9. klassi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia;
  • õpilase 9. klassi klassitunnistuse koopia või väljavõte õppeinfosüsteemist;
  • õpilase isikut tõndava dokumendi koopia (koopiat ei pea lisama, kui taotlusel on ka õpilase digiallkiri).