Tugiteenused


Mustamäe Riigigümnaasiumi tugimeetmete süsteem on mitmetasandiline, kus iga eelnev tasand loob eeldused järgneva tõhusamaks toimimiseks.

1. tasand – mentorlussüsteem ja õpirühma mentor. Mentorlussüsteem aitab maksimeerida õpilase teadmiste omandamisele avaldatavat mõju, õppides üksteiselt ja koos teistega. Mentor toetab õpilase enesejuhtimisoskuse arengut ning on õpilasele esmane kontaktisik koolis. Mentorite kontaktid on leitavad kooli kodulehelt.

2. tasand – õpilasnõustajad. Mustamäe Riigigümnaasiumis on kaks õpilasnõustajat: õpilasnõustaja-psühholoog ja õpilasnõustaja-karjäärispetsialist. Õpilasnõustajad nõustavad eelkõige õpilasi.

3. tasand – koolivälised spetsialistid (perearst, kliiniline psühholoog, psühhiaater, laste heaolu spetsialist).

Õpilasnõustaja-psühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste arengu ja heaolu toetamine koostöös lapsevanemate ja õpetajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Põhilised töövaldkonnad:

 • õpilaste individuaalne nõustamine ja toetamine isikliku elu ja õppetööga seonduvatel teemadel;
 • õpilase õpioskuste arendamine ja õpimotivatsiooni toetamine;
 • õpilaste abistamine käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel (sh suhted klassikaaslastega, vanemate, õpetajate, sõpradega);
 • õpetajate nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes;  
 • osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste, kooliväliste spetsialistide poole.

Õpilasnõustaja-psühholoog - Heli Kirs, Heli.Kirs@murg.ee

Õpilasnõustaja-karjäärispetsialist on õpilastele abiks karjääri kujundamisega seotud otsuste langetamisel. Ta toetab õpilast tema kutse, töö ja haridustee valikul.

Põhilised töövaldkonnad:

 • õpilaste individuaalne nõustamine ja toetamine isikliku elu ja õppetööga seonduvatel teemadel;
 • õpilaste õpioskuste arendamine ja õpimotivatsiooni tõstmine;
 • karjäärialaste küsimuste puhul õpilase toetamine ja suunamine;
 • osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole.

Õpilasnõustaja-karjäärispetsialist – Julija Smirnova, Julija.Smirnova@murg.ee.

Õpilasnõustajatel Helil ja Julijal on kahepeale töötelefon numbriga +372 5676 9587. 

Matemaatika õpitugi

Alates 4. oktoobrist on soovijatel võimalik saada matemaatika õpituge. Õpetaja Veersoo juhendamisel toimub selle nädala tundides käsitletud teemade harjutamine ja lisaselgitamine kolmapäeviti kell 16-17.10 kabinetis 234.

Õpikeskus

Õpikeskus on koht, kus kõigil on võimalik õppida, teha nii individuaal- kui ka rühmatöid, laenutada teavikuid, saada abi infootsinguteks, viia läbi videokokkusaamisi või korraldada lauamänguturniire. Samuti saavad õpilased seal oma õpilaspiletiga printida, paljundada ja skaneerida materjale.

Õpikeskuse sisekord

Õpikeskuse koordinaator - Tuuli Keerberg, Tuuli.Keerberg@murg.ee.

Koolivälised kontaktid abi saamiseks
Tervishoiuteenus

Koolis osutab tervishoiuteenust kooliõde. Koolitervishoiu eesmärk on:

 • jälgida õpilaste tervislikku seisundit;
 • kujundada õpilaste seas tervislikku eluviisi;
 • ennetada õpilaste haigestumist ja krooniliste haiguste väljakujunemist;
 • jälgida meditsiiniliselt põhjendatud õppekoormuse rakendamist ja tervisliku keskkonna loomist;
 • osutada vajadusel vältimatut abi.

Vaata lähemalt meie tervishoiuteenuse lehte.