Õppekorraldus


Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi ülesanne on tagada valikuterohke ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, mille korraldus toetab iga õpilase individuaalset arengut. Valmistame Tallinna linna ja ka lähiümbruse noored ette toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas ja töömaailmas ja loome tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad neil jätkata edukalt õpinguid järgmises kooliastmes – kõrgkoolis või kutseõppeasutuses.

Meie moto: Üks kool, kümne kooli võimalused!

Õppesuuna saab igaüks ise komplekteerida

Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini. Meie koolis pakutakse õpilastele võimalust osaleda sisseelamisprogrammis, mis toimub õppeaasta eelnädalal. Õppeaastas on kolm õppeperioodi ja iga õppeperiood koosneb 11 õppenädalast. Iganädalaselt on õppeplaanis üks päev (neljapäev) valikmoodulite ja valikkursuste läbimiseks. Aasta jooksul on  koolipäevi, mil korraldatakse ülekoolilisi, koolideüleseid või kogukonnaeluga seotud üritusi. Neil päevil tavapärast õppetööd ei toimu või toimub tunniplaanist erineva korraldusega. Juunis on õpilasel võimalus osaleda üleriigilisel riigigümnaasiumite valikkursuste nädalal.

Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium pakub võimalust omandada gümnaasiumiharidus osaliselt õpilase enda kujundatud õppekava alusel. Iga meie kooli õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul kokku vähemalt 97 kursust. Üks kursus koosneb 20 x 70 min kontakttunnist, millele lisandub igapäevane iseseisva töö aeg kasuliku tunni ajal, vajadusel konsultatsioonid. Arvestused ja eksamid toimuvad märtsi ja mai vahenädalatel. Kursus võib olla üles ehitatud mitmeti – kasutades e-õppe lahendusi või suurendades iseseisva töö ja praktiliste tegevuste osakaalu. Igas õppeperioodis läbib õpilane vastavalt tunnijaotusplaanile 9-12 kursust. Iga päev on tunniplaanis 4 – 5 tundi, v.a. valikainete päeval, mil toimub maksimaalselt kaks topelttundi. Õpilane saab oma õppekoormust ise kujundada valides valikainete õppimise aja ja järjekorra. Riiklikult ettenähtud kursused lähtuvad gümnaasiumi riiklikust õppekavast.

Kursuste jagunemist illustreerib järgmine joonis:

Image
Kursuste jagunemine
Õppeaineid õpetatakse järgmistes valdkondades:
  • matemaatika
  • loodusteadused (bioloogia, geograafia, keemia, füüsika)
  • sotsiaalteadused (ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus)
  • kultuuri- ja kunstiteadused (muusika, kunst)
  • keel ja kirjandus (eesti keel ja kirjandus)
  • võõrkeeled (B1, B2-võõrkeel)
  • õppija heaolu ja võimestmine (liikumisõpetus, Mina 2.0, karjääriõpetus ja kogukonnapraktika)

Lisaks on õppekavas valdkonnaülesed ained: uurimis- ja praktiline töö, maailma- ja inimese kujunemise kursus, valik- ja moodulkursused. Kooli eripära toetavad kursused on praktilise loodusteaduse, matemaatika, eesti keele, B2 ja B1 võõrkeele, uurimistöö aluste ja uurimis- või praktilise töö kirjutamise lisakursused. Kõik Mustamäe Riigigümnaasiumi õpilased õpivad kolm kursust õppeainet MINA2.0, mille eesmärk on toetada õpilase sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengut, õppides tundma ennast, kujundama vastutustundlikult oma suhteid, olema terviseteadlik, aus, hooliv ja õiglane. Gümnaasiumi jooksul läbivad õpilased mentori toetusel kursuse KOGUKONNAPRAKTIKA JA TÖÖVARJUTAMINE, mille eesmärgiks on suunata õppijat kogukonda kujundama ja oma tugevusi kogukonna ning enese tuleviku hüvanguks rakendama.

Mina 2.0 - julge unistada enda unistusi

G1 aste algab lõimitud õppe kursusega MAAILMA JA INIMESE KUJUNEMINE, mis annab ülevaate Maa tekkeloost kuni Maa oletava võimaliku lõpuni. Kursus toimub esimese perioodi esimesel nädalal ja jaguneb kronoloogilises järjekorras plokkideks, milles käsitletakse alustuseks maailma kujunemist, seejärel elu teket, inimlooma arengut, keele, kirjasõna, traditsioonide jms kujunemist kuni tänase ühiskonna toimimiseni. Kursuse käigus omandatakse erinevad gümnaasiumiastmes toime tulemiseks vajaminevad pädevused: õpitakse tundma ning aktsepteerima oma kaaslaseid ja mentoreid, kasvatatakse tolerantsi erinevate arvamuste osas. Kursuse jooksul jõutakse samasse teadmistevälja ja tuntakse erinevaid põnevaid õppimismeetodeid. 

Ajalugu, kirjandust, kunstiajalugu, muusikaajalugu ja ühiskonnaõpetust õpetatakse G1 astmes kuue kursuse ulatuses seostatult AJAJOONENA. See tähendab, et õpilastele antakse seostatud ülevaade antiikajast kuni tänapäevani kõigi ülalnimetatud õppeainete gümnaasiumi õpiväljundite kaudu.
 

Õpilane ei pea alati õigesti vastama

Keemiat, füüsikat, bioloogiat ja geograafiat õpetatakse seostatult G1 esimeses perioodis LOODUSTEADUSTE TÜVISAMBA raames. 2 kursuse jooksul saavad õpilased teadmisi, kuidas kõik loodusteadused omavahel seotud on, näiteks kuidas teadmised keemiast toetavad geograafia ja bioloogia mõistmist.

G2 aste algab UURIMIS -ja PRAKTILISE TÖÖ SISSEJUHTAVA KURSUSEGA. Kursus on õpilastele loodud e-kursusena Moodle keskkonnas. Sissejuhatava kursuse eesmärk on teha kompaktne sissejuhatus gümnaasiumi lõpetamiseks nõutava uurimuse või praktilise töö sooritamiseks. Õpilasi juhendavad sissejuhataval nädalal nende mentorid ja õpilasfirmade koordinaatorid.

Mustamäe Riigigümnaasiumi eripäraks on kaks PRAKTILISE LOODUSTEADUSE kursust ja üks lisakursus matemaatikale. Praktiliste kursuste käigus tegeldakse nii robootika, programmeerimise kui ka erinevate keemia ning bioloogia katsete ja eksperimentidega.

Iga õpilane läbib enda valitud MOODULI kursused (G1, G2 ja G3 astmes igal aastal 3 kursust, kokku 9 kursust) ja VALIKAINED (gümnaasiumi jooksul vähemalt 5 kursust), kokku minimaalselt 14 kursust. Valikaineid on lubatud läbida ettenähtud miinimumist rohkem. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli (v.a. Tervishoiu- ja meditsiinimoodulis, mis tuleb läbida tervikuna) või jätkata sarnases valdkonnas. 

B2 keeleoskustaseme võõrkeelena õpetatakse meie koolis inglise keelt. Riiklikus õppekavas ette nähtud kursustele on lisatud kolm kursust, millest üks on lõimitud akadeemilise kirjutamise kursus ja kaks süvendatud keeleõppe kursused.

B1 keeleoskustaseme võõrkeelena õpetatakse varasema põhikoolis õpitud B-keele baasil saksa ja vene keelt. Õpilasel on võimalik gümnaasiumisse astudes B1 keelt vahetada ja alustada uue keele õpinguid. Uue keelega alustajatele on G1 astme õpilastele valikus hispaania, soome, saksa ja prantsuse keel.  B1 oskustaseme keele valiku teeb õpilane 10. klassi astudes maikuus, kui kinnitab õppima asumise meie koolis. Juhul, kui õpilane alustab gümnaasiumis uue B1 keele õppimist, siis õpib ta seda keelt 4 lisakursust (G1 ja G2 astmes 1 lisakursus, G3 astmes 2 lisakursust) , mida käsitletakse valikkursustena. Seega peavad õpilased, kes asuvad meil õppima uue keelena hispaania, prantsuse, saksa või soome keelt, valima gümnaasiumi jooksul vaid 1 valikkursuse (kokku tuleb läbida 5 valikkursust). Õpilasel on soovi korral lubatud valida minimaalselt nõutust rohkem valikkursusi.

Mustamäe Riigigümnaasiumis õpivad kõik gümnasistid matemaatikat laia matemaatika õppekava järgi, aga õpilasel on võimalus gümnaasiumi lõpus valida kitsa matemaatika eksam.

Õppijat toetab tema õpingutes (kuni 18 õpilasega) mentorgrupp, mille tegevust juhib mentor. Mentori roll on aidata kaasa õpilase arengule toetades tema kohanemist uue kooliga, aidata hoida sisemist motivatsiooni, suurendada õpilase eneseusku ja peituvat potentsiaali ning tõsta eneseteadlikkust ja vastutustunnet.