Meie kooli väärtused


Image
Meie väärtused


SÜNERGIAS OLEME TUGEVAMAD – väärtustame õpetajate koostööd ja õpikogukondadena toimetamist, õppija ja õpetaja koostööd toetab mentorsüsteem, oleme kogukonnale avatud ja teeme igapäevaselt koostööd teiste riigigümnaasiumite, kutsekoolidest ja  kõrgkoolidest koostööpartneritega. Suhtume positiivselt ja tunnustame üksteist!

TÄNANE PÄEV ON MINEVIKU FANTAASIA – meie lõpetaja on kriitiliselt mõtlev, lahendustele suunatud, heade suhtlusoskustega, ennastjuhtiv ja ettevõtlik noor. Kooli füüsiline keskkond, uute tehnoloogiate ja loovuse kasutamine ning õpilase vajadustest lähtuv õppetegevus ning koolipäeva disain toetab 21. sajandi oskuste arendamist.

AUKARTUS ELU EES – koolipere arvestab üksteisega, on hooliv ja tähelepanelik. Pöörame tähelepanu kodanikuaktiivsuse ja –vastutuse väljakujunemisele. Peame üksteisest lugu ja hoolitseme enda ning kaaslaste vaimse ja füüsilise tervise ning heaolu eest. Väärtustame kodukohta ja rohepööret. Iga õppija on meile oluline!

HARIDUS JA HARITUS ÜHESKOOS – väärtustame õpilase ja õpetaja professionaalsust, töökust ja motivatsiooni, pöörates seejuures tähelepanu enesejuhtimisoskuse arengule. Tegutseme mõtestatult ja eesmärgipäraselt, pidades tähtsaks uute teadmiste, kogemuste ja oskuste omandamist.

TASAKAAL ON ELU ILU – suuname noori liikumisaktiivsuse tõstmisele ja tervislikule toitumisele, tähtsustame nii õppija kui õpetaja vaimse, sotsiaalse kui füüsilise heaolu paranemist.

ÄRKSUS MUUDAB MAAILMA – pöörame tähelepanu eesmärkide ja tulevikusihtide seadmise oskusele ja nende elluviimisele. Peame oluliseks kooli ning kogukonna ühisüritustesse ja –tegevustesse panustamist, mis loovad lisaväärtust ja toetavad õppija arengut. Pakume õpilase võimalust võtta vastutus ja initsiatiiv oma õpitee kujundamise eest. Ise valin, otsustan, vastutan!

ISAMEELES, EMAKEELES – töötame eesti keele, kultuuri ja rahva säilimise ja arengu nimel. Aitame igal Eesti noorel saada väga hea hariduse.