G2 valikmoodulid


G2 valikmooduli valib õpilane eelneva õppeaasta lõpus. Valikmoodulid algavad G2 astmel 1. perioodil septembri 2. nädalal.

Iga moodul sisaldab 3 kursust.

G2 valikmoodulid

I insenerigraafika alused
II Insenerigraafika 2D
III Insenerigraafika 3D

NB! Moodulit saavad G2 astmes läbid õppijad, kes ei ole seda G1 astmes veel läbinud! Soovid osata inseneride keelt? Tahad arendada ruumikujutlusvõimet ja insener-tehnilist mõtlemist? Arhitektuuri moodul annab teoreetilised ja praktilised algteadmised jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja lugemiseks.  Samuti on võimalus tutvuda joonestamis- ja modelleerimisprogrammide põneva maailmaga.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Ärilogistika arengud
II Sissejuhatus ringmajandusse
III Tehisintellekti alused

NB! Moodulit saavad G2 astmes läbid õppijad, kes ei ole seda G1 astmes veel läbinud! Need kolm teemat on valitud TalTech ärikorralduse instituudi tugevuste seast. Ärilogistika selgitab nii tänast globaalsete tarnete toimumist ja kliendile viimase miili teostamist kui erinevaid trende ja arenguid (droonid, automatiseerimine, parem kättesaadavus läbi parema info). Ringmajandus tutvustab, kuidas ettevõtted erinevatel viisidel “teevad vanast uut”, nii et saaksid kasu nii nemad, nende kliendid kui ka inimeste terviklik toimetamine meie planeedil saaks olla pisut tulevikukindlam. Tehisintellekti kursus vaatab sisse, mida kasulikku suutis AI teha eile, kuidas ta täna on juba võimsam ning kuidas selle pealt võib prognoosida tuleviku rakendusi.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Digitaalne jalajälg

II Küberkaitse

III Küberturbe talendi loovusprogramm

Komplektis on kolm kursust digitaalse turvalisuse maastikul: digitaalne jalajälg, küberkaitse ja küberturbe talendi loovusprogramm. Digitaalne jalajälg keskendub teadlikkuse tõstmisele isikliku digitaalse identiteedi ja jäetavate andmete mõistmise ning haldamise kohta internetis. Kübekaitse keskendub riiklikule õppekavas olevale küberkaitse kursuse eesmärkide täitmisele. Loovusprogrammis avaneb õpilastel grupitööna pakkuda välja ja viia läbi lahenduse piloot, kuidas viia läbi teavitustööd antud valdkonnas.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Programmeerimise põhikursus

II Objekt-orienteeritud programmeerimine

III Programmeerimise projekt

NB! Mooduli eeldusmooduliks on G1 astmes läbitud TalTech IT ja robootika moodul. Seda moodulit saavad valida vaid õpilased, kes on eeldusmooduli G1 astmes läbinud!

Mooduli jooksul korratakse üle Pythoni põhi keelekonstruktsioonid. Õpitakse objekt-orienteeritud programmeerimise põhiprintsiipe. Õpitakse mahukamate probleemide (ülesannete) lahendamist, iseseisvalt probleemidele lahendusi leidma ja kasutama versioonihaldussüsteemi Git. Tutvutakse projekthalduse töövahenditega (GitLab/GitHub).

Mooduli lõpus saavad õpilased luua ühe mahukama projekti, mille käigus kõike õpitut saab rakendada. Kursuste jooksul antakse õpilasele lahendada ülesanded, mille esitamisel saab automaatset tagasisidet ülesande jaoks koostatud automaattestidelt. See annab õpilasele võimaluse oma lahenduse korrektsust kontrollida suvalisel ajal. Teatud ülesanded tuleb õppejõule ette näidata, kus õppejõud annab tagasisidet ja juhtnööre edaspidiseks.

Moodul on jätkuks Programmeerimise jätkukursusele ning annab hea eelduse minna programmeerimist edasi õppima ülikooli. Kursuse lõpus korraldatakse eksam, mis on võrdväärne TalTechi programmeerimise algkursuse eksamiga. Kes selle eksami ära sooritab ning on oma tulemusega (hindega) rahul, saab TalTechis esimese semestri 6 ainepunkti väärilise aine (Programmeerimise algkursus) sellega sooritatud

I Geomeetriliste kujundite joonestamine ja kompositsioon

II Ruumikujunduse põhireeglid ja värvilahendused

III Arvutiprogramm Arhicad

Moodul on suunatud neile, kes soovivad saada teadmisi ruumide planeerimisest, kujundamisest ning värskendamisest. Õpitakse joonistama ruumilisi objektide  tasapinnalisi kujutisi kasutades erinevaid tehnikaid, jooni, värve ja erialast arvutiprogrammi Arhicad.

Mooduli kursuste ainekaardid

 

 I Õhu füüsikalised omadused

II Pneumaatika alused

III Pneumoautomaatka

Pneumaatika moodul annab ülevaate mehhatroonika eriala kolmest teemast milleks on Õhu füüsikalised omadused, Pneumaatika alused, Pneumoautomaatka.

Mooduli eesmärk on tutvustada õppijaid tehniliste süsteemide funktsionaalsete võimalustega ja valmistada neid ette edasi õppimiseks tehnilistel erialadel kus nad saavad rakendada teadmisi mehhatroonikast ja pneumaatikas. Tuntud näited tänapäevasest tehnoloogiast on robotid ja mitmesugused automaatikaseadmed nii kodus kui ka ettevõtetes, kus on rakendatud tänapäevaseid IT- lahendusi.

Valikmooduli läbimisel saab õppija jätkata õpinguid G3 tasemel  valikmoodulis “Loogika kontrollerid”.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Politsei ja piirivalve üldkursus

II Politsei

III Piirivalve

 

Mooduli kursused lähtuvad Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe valikaine õppekavast ning tunde viiakse läbi koostöös Politsei ja Piirivalveameti ametnikega. Mooduli läbinud õppija saab Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel 1,5 lisapunkti.

Teemad: laiapindse riigikaitse käsitus, politseiteenistuse regulatsiooni ning organisatsioonikultuuri ja struktuuri tundmine, politsei riigisisene ja rahvusvaheline koostöö, enesekaitsevahendid, sidepidamisvahendid ja teenistusrelvad, vabatahtlike kaasamine, karistusõiguse kohaldamise üldpõhimõtted, avaliku korra kaitse, liikluse järele valvamine, ohtu sattumise ja süütegude ennetamine, tegutsemine sündmuskohal ja asitõendite käitlemine, piirkondlik politseitöö, välijuhtimine ning patrullimine, õppekäik politseiasutusse, piiri valvamine, dokumentide kontrollimine, veekogul ohutusnõuete tagamine.

NB! Antud mooduli läbijad kohustuvad kevadel lisaks läbima valikkursusena arvestatava kahepäevase "Politsei ja piirivalve õppelaagri", kus käsitletakse teemasid: riviõpe, füüsiline ettevalmistus, relvaõpe, kriminaalpolitsei töövaldkond, korrakaitsepolitsei töövaldkond, iseseisva ülesandena oma elukoha seisundi hindamine võimaliku kuritegeliku ründe vähendamiseks.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Terviseedendus

II Terve inimene III

III Farmaatsia

NB! Mooduli eeldusmoodul on G1 astmes läbitud Tervishoid ja meditsiin I. Seda moodulit saavad valida vaid õpilased, kes on eeldusmooduli läbinud!

Tervishoiu ja meditsiini moodul koosneb kursustest, mis annavad gümnasistile hea baasi ja algteadmised inimese tervishoiust ja meditsiiniabist. G2 astmes on võimalik valida meditsiini jätkumoodul ja meeskonnatöö kursus. Kõigi meditsiinimoodulite kursuste läbimisel saab õpilane Tervishoiukõrgkoolilt tunnistuse ja lisapunkti sisseastumisel, kui soovib õpinguid seal koolis jätkata. G2 mooduli I kursus keskendub tervisedendusele. Teisel kursusel läbib õpilane  hoolduse alused ja ergonoomika ja saab teadmisi erivajadustega inimeste tegevuste toetamisest. Kolmas kursus on farmaatsia ja selles saab teadmisi nii koduapteegist kui toitumise teemadest. 

Mooduli kursuste ainekaardid

I Religioon kui konfliktide põhjustaja

II Riigikaitse teooria

III Riigikaitse praktika (õppelaager)

NB! Riigikaitse mooduli valijad ei pea läbima MURG põhiõppekavas ette nähtud kursust "Riigikaitse teooria", kuna läbivad selle antud mooduli raames.

Moodul annab ülevaate sõjaliste konfliktide tekkepõhjustest, eesti sõjaajaloost ja riigikaitse korraldusest. Mooduli käigus saab õpilane praktilise kogemuse elust sõdurina osaledes praktilises õppes sama varustusega nagu kaitseväe sõdur või kaitseliitlane.

Mooduli kursuste ainekaart

I Hariduspsühholoogia

II Õpetamismeetodid - kuidas õppimisest saab õpetamine

III  Meeskonna juhtimine: Mõjustamispsühholoogia: kuidas panna inimesed tegema seda, mida sa tahad, et nad teeksid

Valikmoodul “Maailmamuutjaks hariduse kaudu“ on mõeldud gümnasistidele, kes mõtlevad karjäärivalikutele haridusvaldkonnas, aga ka neile, kes veel ei tea, mida täpselt edasi õppima minna, kuid kellel on soov end proovile panna ja saada teadlikumaks enda oskustest ning sobivusest tööks laste ja noortega, et teha läbimõeldum otsus edasise õppimise osas. Samuti sobib kursus neile, kes tahaksid teada, kuidas olla tõhusam enda õppimise juhtija ja saada teadmisi ja oskusi, mis on olulised üldisemalt töös inimestega ning nende arengu toetamisel. Seega on kursuse sihtgrupiks nii õppijad, kes mõtlevad õpetajaametile kui karjäärivalikule, kui ka need, kes veel ei tea, mida edasi õppima minna ning need, keda kõnetab inimeste juhtimise aspekt õpetajatöös

I Prantsuse keel A1 I

II Prantsuse keel A1 II

III Prantsuse keel A1 III

Moodul sobib õpilasele, kes soovib nulltasemelt uut võõrkeelt omandada. Kolme kursuse jooksul saab õpilane algteadmised prantsuse keelest ja kultuurist. Mooduli eesmärk on omandada prantsuse keele oskus A1-tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

I Pääste ja esmaabi üldkursus 

II Päästetööd 

II Pääste õppelaager 

NB! Moodulit saavad G2 astmes läbid õppijad, kes ei ole seda G1 astmes veel läbinud! Moodulis õpetatakse päästeasutuste ajalugu ja tegevuse eesmärke, selgitatakse Päästeameti struktuuri, teenuseid, põhiväärtuseid ning vabatahtliku päästja tegevust; tuleohutuse ja ennetustöö vajalikkust ühiskonnas. Õpilane õpib hindama keskkonna tule-, vee- ja koduohutust; arutlema päästealaga seotud hädaolukordade teemal ja siduma neid oma kodukoha riskidega. Moodulis õpetatakse kasutama kannatanule esmaabi andes reeglipäraseid võtteid; tutvustatakse päästetehnikat ja -varustust ning päästja kaitsevarustust ohutusnõuete järgi. Päästelaagri õpetusega taotletakse, et õpilane kinnistab ja täiendab laagris õppe käigus omandatud teoreetilisi teadmisi, süvendab praktilisi oskusi ning päästeteenistuja väärtuspõhiseid hoiakuid ja eetikapõhimõtteid.

Mooduli kursuste ainekaart

I Mis on infoühiskond?

II Mina kui tark tarbija ja looja infoühiskonnas

III Mina kui infoühiskonna saadik

See valikmoodul on mõeldud Sulle, kui soovid paremini mõista, kuidas info ja erinevad digitaalsed rakendused mõjutavad meie igapäevaelu ning suuremaid ühiskondlikke protsesse. Mooduli käigus saad paremini aru erinevatest infoühiskonna valdkondadest ning kui eriti hästi läheb, siis peale mooduli läbimist on sul ka uusi ideid oma tulevikuplaanide osas. Lisaks saad võimaluse ennast proovile panna infoühiskonna saadikuna, minnes algklassilastele rääkima ohtudest internetis.

Mooduli esimesel kursusel „Mis on infoühiskond?“ saad ülevaate, mis on infoühiskond . Saad vastused järgmistele küsimustele: Kuidas tänapäevane infoühiskond tekkis? Millised tehnoloogiad on mõjutanud infoühiskonna arengut? Kuhu ühiskond edasi liigub?

Teine kursus „Mina kui tark tarbija ja looja infoühiskonnas“ tuleb väga praktiline ja õpid kasutama erinevaid tööriistu , mis aitavad infoühiskonnas paremini hakkama saada. Väga süvitsi ühegi asjaga minna ei jõua, kuid õnneks on inforuum häid materjale täis – oluline on teada, mida otsida soovid ning täpselt selle teadmise siit kursuselt Sa saad .

Kolmandal kursusel „Mina kui infoühiskonna saadik“ paned end proovile infoühiskonna saadikuna ehk viid läbi kolm turvalise interneti külalistundi algklassides . Kursuse esimeses pooles õpid, kuidas sellist tundi läbi viia , ning kursuse teises pooles toimuvad reaalsed külalistunnid.

Mooduli kursuste ainekaardid

NB! Antud mooduli saavad valida ainult õpilased, kes sooritavad G2 praktilise tööna õpilasfirma loomise! Igast õpilasfirmast peab moodulis osalema vähemalt 50% liikmetest!

I Ettevõtluskeskkond. Õpilasfirma loomine 

II Õpilasfirma praktiline tegevus 

III Ärijuhtimine

Ettevõtlusõpetuse kursusega taotletakse, et õpilane: 

  • omandab teadmisi, oskusi ning kujundab hoiakut, mis võimaldab tal olla ettevõtlik kodanik ja ettevõtja; 

  • mõtestab ettevõtlusvõimalusi, lähtudes enda huvidest, eesmärkidest, arengupotentsiaalist, oskustest ja eeldustest (loovus, uuendusmeelsus, riskijulgus) ning keskkonnast. 

Mooduli kursuste ainekaart

I Folkloor ja rahvalooming

II Rahvakombed ja -tavad; rahvakalender

III Rahvakulutuur – rahvariided, rahvusköök

Rahvakultuuri valikmoodul sobib Sulle, kui soovid rohkem teada meie kodumaaga seotud traditsioonidest ja kommetest. Õppeaasta jooksul tutvume lisaks tavadele ja kombestikule ka rahvalaulu, -tantsu ja -muusikaga, kuulame asjatundjaid ning proovime ka ise järgi. Oma kodumaa kommete ja kultuuri tundmine tuleb kindlasti kasuks igas eluvaldkonnas, sest see aitab paremini mõista ka teisi kultuure, erinevaid olukordi ja inimesi.

Mooduli kursuste ainekaart

I Praktiline helitehnika

II Praktiline videotehnika 

III Praktiline valgustehnika

NB! Moodulit saavad G2 astmes läbid õppijad, kes ei ole seda G1 astmes veel läbinud ja moodlit valides tuleb eelnevalt vestelda valdkonnajuhi Sirje Vasmann-Perendi või IT-juhi Aivar Metsaveeruga.

Praktilise helitehnika kursuse lõpetanu omandab helimaailma algteadmised, tunneb erinevaid mikrofonide tüüpe, teeb vahet analoog-ning digitaalsel konsoolil ja oskab neid algtasemel seadistada. Mooduli läbimisel suudad läbi viia lihtsama loomuga üritusi, toetudes selle tehnilistele vajadustele, ning teha kõigele lisaks aktiivselt koostööd video-ja valgustehnikuga. Kursus algab sissejuhatava teooriatunniga ning kogu järgnev toimub praktilises õppes. 

Praktiline videotehnika kursus tutvustab tehnika valiku printsiipe, videotehnika käsitlust ja enamlevinud formaate – ühe ja mitme kaamera töö, intervjuud, kontserdid jms. Kursuse käigus õpitakse kadreerimist ja live-režii tööd. Samuti planeerimist, salvestamist ja montaaži. Mooduli läbimisel suudad läbi viia lihtsama loomuga üritusi, toetudes selle tehnilistele vajadustele ning teha kõigele lisaks aktiivselt koostööd heli-ja valgustehnikuga. 

Praktilise valgustehnika kursusel tutvutakse valgustehnika algteadmistega (sh seadistus), erinevate valgustite tüüpidega, analoog- ja digitaalse valguspuldiga. Tutvutakse ka valguse nõuetega erinevate ürituste raames – kaamerate valgusvajadus, kunstiline valgus jms. Mooduli läbimisel suudad läbi viia lihtsama loomuga üritusi, toetudes selle tehnilistele vajadustele ning teha kõigele lisaks aktiivselt koostööd video-ja helitehnikuga. 

Mooduli kursuste ainekaardid

NB! Moodulit saavad G2 astmes läbid õppijad, kes ei ole seda G1 astmes veel läbinud!

I Hääl ja kõne kui väljendus- ja mõjutusvahend – EMTA lektor Vilja Sliževski

Kursus tutvustab hääleaparaati ja selle füsioloogiat ning tööpõhimõtteid (kehahoiak, hingamine, kõri, resonaatorite süsteem ja artikulatsioon) eesmärgiga kasutada häält  kui suhtlemis- ja eneseväljenduse vahendit  parimal viisil.

Kuidas aidata ennast tulevikus arusaadavalt väljendada? Kuidas vältida kuulajate ees tahtmatuid ja mitte vajalikke liigutusi ja muid vigu, mis on takistuseks mõtte jälgimisel. Kuidas saavutada veenvus eneseväljenduses? Kuidas ületada esinemisnärvi?

Praktiline osa – erinevad tekstid ja nende esitused. Iseseisev töö  ja esituste analüüs erinevate näidete põhjal.  Eesmärk on tunnetada ja leida eneses hääle tekitamise impulsid.

II Suuline kõne ja kirjalik keel  – EMTA vanemlektor Anne Türnpu

Me teame, mis on hääl, häälikud, vokaalid ja konsonandid, sõna. Kuidas kõnelda, kuidas nutta ja naerda, kuidas karjuda, kuidas suhelda jne. Aga esinemissituatsioonis jääme vait ja tunneme end ebakindlalt. Kursus tutvustabki praktilises esinemissituatsioonides hääle ja sõna väe kogemist.

III Lavaline liikumine 

Kursus annab ettekujutuse näitleja keha kasutamisest läbi füüsiliste harjutuste. Läbi etüüdide luuakse erinevaid psühho-füüsilisi seisundeid. Õpitakse usaldama partnerit. Tegeletakse tempo, kestvuse, kordusega. Samuti ruumi ,fookuse, kompositsiooniga. Koostöös kursusekaaslastega valmib igal tudengil füüsiline etüüd. 

Mooduli kursuste ainekaardid

 

I Mina märkan noori - noorsootöö põhialused

II Mina kaitsen noori - esmaabi kursus

III Mina võimestan noori - noorsootöö praktika

Moodul toimub neljapäeviti 8.30-11.00

Moodul on mõeldud õpilasele, kes näeb oma tulevikku noortega seoses. Mooduli läbinu oskab toetada ja võimestada noori ning on saanud esimesed kogemused noorsootöös. Õpingud on individuaalsed,  lähtuvad õppija huvist ning on praktilised. Õppetöös kasutame palju aktiivõppe meetoteid ning arutleme.  Kas sa teadsid, et noorsootöötajad tegutsevad noortekeskustes, noorte infospetsialistidena, laagrites, huvitegevuses, koolis, noorte osaluse toetajatena, noorteühendustes, tänaval, koolitajana ning  korraldavad noortesündmusi ja projekte? Seega võimalusi on miljoneid. Tule ja seo oma tulevik noortega! 

I Programmeerimise algkursus
II Programmeerimise jätkukursus
III Robootika

Soovid olla see, kes töötab välja uudseid ja nutikaid tarkvaralahendusi, lahendab mitmete eluvaldkondade probleeme IT abil? Tahad aru saada kuidas tänapäevased targad IT süsteemid tegelikult töötavad? IT moodulis tutvustatakse programmeerimise põhimõisteid ning lahendatakse praktilisi ülesandeid. Programmeerimisest minnakse edasi robotite programmeerimise juurde, kus tegeletakse praktilise mehaanika ning elektroonikaga.

Mooduli kursuste ainekaardid

 

I Äriedendamine sotsiaalmeedias

II Loovkirjutamine

III Bränding ja mõjuisikute kasutamine turunduses

Mooduli I kursuse eesmärk on tutvustada õppijatele hetkel populaarseimate sotsiaalmeedia kanalite võimalusi äritegevuse edendamisel ning julgustama looma kaasahaaravaid sotsiaalmeedia postitusi. Kursusel tutvustatakse erinevaid sotsiaalmeedia platvorme, nende omadusi ja eeliseid ärilises kontekstis ning viiakse läbi praktilisi harjutusi, mis aitavad õppijatel omandada oskusi sotsiaalmeediakampaaniate planeerimisel ja elluviimisel. II kursuse eesmärk on õppijates äratada loovus ning julgustada neid loovust kasutama turundustekstide kirjutamisel. Kursusel tutvustatakse erinevaid kirjutamisstiile ja žanreid ning viiakse läbi erinevaid praktilisi harjutusi loovuse rakendamiseks. Kogu kursus on kavandatud nii, et see innustaks ja motiveeriks noori turundushuvilisi looma originaalseid ja kaasahaaravaid turundustekste, mis kõnetavad nende eakaaslasi ja potentsiaalseid kliente. III kursus annab osalejatele põhjaliku ülevaate brändingust ja mõjuisikute rollist turunduses ning õpetab praktilisi oskusi planeerimaks brändingu kampaaniat koostöös brändi väärtustele vastava mõjuisikuga Z generatsiooni sihtgrupile.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Värviring ja -harmoonia
II Moeajalugu
III Figuuride ja rõivaste joonistamine

Kursus on suunatud neile, kes soovivad saada teadmisi värvusõpetusest ja moejoonistamisest, arendada oma fantaasiat ja loovat mõtlemist. Tutvutakse värvide kombinatoorikaga ja erinevate värvide olemusega.
Õpitakse joonistama erinevaid figuure ja koostama garderoobi.

Mooduli kursuste ainekaaardid

 

I Hiina keel A0.1

II Hiina keel A0.2

III Hiina keel A1.1

Kolme kursuse jooksul saab õpilane algteadmised hiina keelest ja kultuurist. Mooduli eesmärk on omandada hiina keele oskus A1.1-tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Õpilased õpivad mooduli käigus ligi 400 sõna ja 200 hiina kirjamärki.