Andmekaitsetingimused


Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral

1. Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida kool lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

2. Lapsevanema õigused

 1. Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada koolile avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

 1. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine
 2. Lapsevanemal on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.
 3. Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil .
 4. Kool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on koolil õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

3. Andmete avalikustamine ja edastamine

 1. Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

4. Andmete säilitamine

 1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).
 2. Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on kooli õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).
 3. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

5. Turvalisus

 1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid avalikustab.
 2. Kooli veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.
 3. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.
 4. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav kooli töötajatele ja teistele sama klassi lapsevanematele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab EKOOL AS.
 5. Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile kooli töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. Eriliigilisi andmeid hoitakse lukustatud kapis.

6. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või probleemidega on lapsevanemal võimalik pöörduda juhiabi Rosetta Heidorfi poole e-posti aadressil rosetta.heidorf@murg.ee.

7. Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.


Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

1. Annan koolile nõusoleku avalikustada oma lapse järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1.1. lapse foto - avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada last tubli saavutuse eest;

1.2. lapse nimi - avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse, nt huviringide, võistluste ja etenduste kohta ning tunnustada last tubli saavutuse, nt olümpiaadi võitmise või võistlusel auhinnalise koha saamise eest;

1.3. lapse koolitööd - avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste eest ja kajastada kooli tegevust;

1.4. kooli huviringides tehtud tööd ja nende salvestused - avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste eest ja kajastada huviringide tegevust.

2. Luban isikuandmeid avalikustada:

2.1. siseringi kanalites – kooli stendil, e-kirja vahendusel, kooli aastaraamatus, Tallinna Haridusameti aastaraamatus;

2.2. välisringi kanalites - kooli veebilehel, kooli sotsiaalmeediakanalites, ajakirjanduses.

3. Olen teadlik, et minu lapsele on tehtud kooli emaili aadress ja seda kasutatakse õppetöö raames.

4. Annan koolile nõusoleku saata e-posti aadressile teavet koolielu kohta.

5. Annan koolile nõusoleku töödelda oma alaealise lapse terviseandmeid tema elu ja tervise kaitseks (terviseseisund, mille tõttu võib laps vajada abi ravimite võtmisel või ei saa osaleda mõnes tegevuses, nt kehalise kasvatuse tunnis).

Isikuandmete töötlemise nõusolek

Nõusoleku vorm isikuandmete avalikustamiseks ja kasutamiseks on saadetud vanematele eKooli.