G1 valikkursused


Kursuse eesmärk on, et õpilasel areneksid loovus ning arvutikasutamise oskus, peenmotoorika ning võime läheneda igale ülesandele isiklikult ja mõelda iseseisvalt lahendusi, samas ka võimet teha vajadusel rühmatööd. Tähelepanu pööratakse vabavaraliste tarkvaralahenduste kasutamisele. Etteantud ülesannete täitmine nõuab õpilaselt kursuse jooksul omandatud oskuste rakendamist ja kombineerimist. Tööd peavad olema läbimõeldud, viimistletud ja põhjalikud. Tähelepanu tuleb pöörata detailidele.

Kursuse ainekaart

Kursuse raames räägitakse erinevatest tehnoloogiatest, mida kasutatakse erinevates energeetika sektorites – transport, soojus, elekter. Selgitatakse seoseid erinevate energeetika sektorite vahel ning arutletakse jätkusuutliku energeetika teemadel. Kursuse loenguteemasid toetavad praktilised arvutused, seminarid ja ülesanded. Lisaks viiakse kursuse käigus läbi praktiline töötuba.

Kursuse ainekaart

Kursuse käigus kujundatakse õpilase mõttemustreid selles suunas, et õpilane saaks tulevikus elulisi otsuseid langetada nii, et nende otsuste defineerivaks kriteeriumiks ei oleks „mis on rahaliselt võimalik?“ vaid „mida ma reaalselt tahan.“ Kursuse käigus antakse õpilastele edasi peamisi varaklasse puudutav informatsioon ning tehakse koos õpilasega reaalne elu esimene investeering.

Kursuse ainekaart

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused juuste ja peanaha hooldusest ning soengute ja punutiste tegemisest ka töövahenditest (juuste soenguks ettevalmistamine, eritehnikas punutised, lisajuuste kasutamine, lainete tegemine, töövahendite valdamine jne).

Kursuse ainekaart

Kursuse eesmärk on arendada õpilases analüüsivõimet, täiustada tema kultuuriga seotud hoiakuid, oskusi ja teadmisi. Lisaks kultuuri- ja väärtuspädevusele arendab kursusel osalemine ka sotsiaalset ja kodanikupädevust ehk oskusi austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel. Kursusel osalenu arendab enda ettevõtlikkuspädevust – suutlikkust oma ideid ja plaane ellu viia, julgust võtta vastutust ning näidata oma algatusvõimet, samuti eneseesitlus- ja veenmisoskust. Kursus on praktiline ja vajalik õpilasele, kes soovib gümnaasiumi jooksul vahetusaastale minna.

Kursuse ainekaart

Suulise tekstiloome kursus keskendub suulise eneseväljenduse, eesmärgistatud kuulamise ja argumenteeritud esinemise ning tagasiside arendamisele. Kursuse lõpul tunneb õpilane tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike, avalikule esinemisele esitatavaid nõudeid; argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti; moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi; koostab ning esitab eri liiki kõnesid (olmekõne, akadeemiline ja kohtukõne); teeb ettekande näitvahenditega; ja oskab jälgida tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning anda tagasisidet.

Kursuse ainekaart

Kursusel käsitletakse improviseerimist ja uute lahenduste loomist improteatri võtteid omandades. Asudes publiku ees improviseerima piiravad meid rida erinevaid õpitud pettekujutlusi iseendast ning oma piiratusest, mis tihti saavadki tõkkeks oma tegelike võimete ja annete rakendamisel. Improteatri kursus treenib tähelepanu juhtimist, avab tüüpilisemate pidurduseni viivate mõttestampide näilikkust ning pakub turvalist keskkonda enese proovile panekuks artistina igale osalejale. Improkursusel kasutatakse õppemetoodikana erinevaid teatrikoolide näitlejaõppes ja koolide draamaõppeks kasutusel olevaid treeningmänge, mis muudab kursusel osalemise toredaks ja turvaliseks. Näitlemisõpe pole meie kursuse puhul aga niivõrd suunatud eelnimetatud elukutse ettevalmistuseks. Improtreening on tõhus aitamaks iga õppijat oma mõtlemise, mälu, motivatsiooni, emotsioonide ja käitumise märkamiseks ning juhtimiseks. Seda võimekust vajatakse kõigil aladel, eriti seal kus suhtlemise ja teiste inimestega tegemist.

Kursuse ainekaart

Lingvistika on arendav kursus, mille raames saavad ennast proovile panna nii keele- kui ka reaalainete huvilised. Miks? Tegu on keelte- ja loogikaga! Kursuse raames saad teada, milliseid keeli maailmas on, millest nad koosnevad ja kuidas nad süsteemina toimivad. Samuti saad lingivistiliste ülesannete lahendamisel avastada erinevate keelte mustreid – see oskus aitab Sind kindlasti keelte õppimisel, samas arendab Sinu kriitilise mõtlemise oskust ning abstraktset mõtlemist.

Kursuse ainekaart

Turvaliselt infoühiskonnas on praktiline kursus kõigile, kes paremini tahavad mõista tehnoloogia rolli ühiskonnas ja oma isiklikes eludes. Alustame kursust ajarännakuga minevikku, et paremini mõista, kuidas erinevad leiutised on andnud meile tänapäeva hüved. Tutvume e-riigi võimalustega, õpime paremini tundma inforuumi ja selles ohutult liiklema, ning kursuse lõpus liigume tuleviku poole püüdes aru saada, kuidas tehisintellektide areng nüüd ühiskonna segamini võib raputada ning mida tulevik 10-20 aasta perspektiivis tuua võiks ning milliseid pädevusi seal vaja võiks minna ning milliseid ameteid õppida tasuks. 

Kursuse ainekaart

 

Tippspordi ja harrastusspordiga kaasnevad paratamatult vigastused. Kursuse raames töötatakse läbi enamlevinud spordivigastused, nende ennetamine ja nendest taastumine. Lisaks antakse ülevaade tänapäevastest taastus – ja ravivahenditest.

Kursuse ainekaart

Kursusel õpetatakse sõidukite, nende töö- ja lisaseadmete ehituse ja arengutrendide seoseid ühiskonna, materjalide ja tehnoloogia arenguga tutvustatakse mootorsõidukitehniku töövahendeid ja
seadmeid, nende töö- ja valikupõhimõtteid erinevate tööülesannete täitmiseks. Õpilane õpetatakse kasutama tööks vajaliku teabe leidmiseks digivahendeid ja erinevaid, sh elektroonilisi eesti ja võõrkeelseid teabeallikaid.

Kursuse ainekaart

Kursuste sisuks on: erinevates stiilides ja žanrites lugude õppimine, noodiõpetuse teadmiste praktiline kasutamine, mille käigus areneb noodilugemisoskus, teadmised häälekoolist ja hääle tervishoiust,  esinemisoskuse ja teatraalsuse mõistmine esinemiskunsti viljelemisel ning ka rahvakultuuri jätkusuutlik areng. Koostööd tehakse nii harjutamisel oma häälerühma, partneri, koori ja bändi vahel, mis õpetab end tajuma kollektiivi osana ja seeläbi väärtustama koostööd.

Kursuse ainekaart

Valikkursusel „Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“ antakse õppijale ülevaade Sumerite, Egiptuse, India, Hiina, valitud põlisameerika ning valitud Aafrika tsivilisatsioonidest. Keskendutakse antud tsivilisatsioonide kujunemisele, ühiskonna ülesehitusele, usundile, saavutustele ning pärandile. Kursusel kasutatakse erinevaid töömeetodeid ja rühmatööd, mis võimaldavad õpilastel näidata üles algatusvõimet ja loominguliste lahenduste leidmise oskusi.

Kursuse ainekaart

Rahvatantsuring on mõeldud tantsuhuvilisele õpilasele, kes soovib end praktiliste treeningtundide ja esinemiste abil tantsuliselt väljendada ning tutvuda selle käigus lähemalt eesti rahvatantsu pärimustantsu ja ka lavatantsu repertuaariga. Esineda saab rahvatantsurühm erinevatel kooli sündmustel ja ka väljaspool kooli ning lisaks soovikorral osaleda konkursitel ja võimalusel ka üleriigilistel tantsupidudel. Rahvatantsuringis aktiivne osalemine terve õppeaasta vältel loetakse kaheks valikkursuseks.

Kursuse ainekaart

Kursuste sisuks on: erinevates stiilides ja žanrites lugude õppimine, noodiõpetuse teadmiste praktiline kasutamine, mille käigus areneb noodilugemisoskus, esinemisoskuse ja teatraalsuse mõistmine esinemiskunsti viljelemisel ning ka rahvakultuuri jätkusuutlik areng. Koostööd tehakse nii harjutamisel oma pillirühma, partneri, koori ja solistide vahel, mis õpetab end tajuma kollektiivi osana ja seeläbi väärtustama koostööd. 

Kursuse ainekaart

Kursuste sisuks on: erinevates stiilides ja žanrites lugude õppimine, tutvutakse nii traditsioonilise koorimuusikaga kui ka popmuusika seadetega, noodiõpetuse teadmiste praktiline kasutamine, mille käigus areneb noodilugemisoskus, teadmised häälekoolist ja hääle tervishoiust, esinemisoskuse ja teatraalsuse mõistmine esinemiskunsti viljelemisel ning ka rahvakultuuri jätkusuutlik areng. Koostööd tehakse nii harjutamisel oma häälerühma, partneri, kogu koori, kui ka instrumentaalgrupi vahel, mis õpetab end tajuma kollektiivi osana ja seeläbi väärtustama koostööd.
Kursuste raames toimub projektide kavandamine, koostamine ning läbiviimisel osalemine. Aktiivne osalemine kooli noortekooris või bändis terve õppeaasta vältel loetakse kaheks valikkursuseks.

Kursuse ainekaart

Kuidas riietuda, kui ees ootab õhtu ooperis või hoopis päev heategevuslikul spordisündmusel? Mida on sobilik kinkida ja külakostiks viia? Millal on aeg small talk'iks ja millal on põhjust sügavamaks vestluseks? Etiketi põhitõed aitavad sind igast olukorrast väärikalt välja ning seltskonnatantsu algteadmised ei jäta sind peol hätta.

Valikaines antakse ülevaade liikuvuse toimimise ja -korralduse alustest. Tänapäevases kontekstis on liikuvus kui teema omandanud varasemast oluliselt suurema kaalu ja tähtsuse, eriti kui silmas pidada rohepöörde olemust, aga ka tervisega seonduvad probleemid (vajalik nihe säästlike liikumisviiside kasvu suunas). Kursuse eesmärgiks on anda kuulajatele teoreetiline ülevaade kui ka praktiline kogemus ja baasteadmised sellest, kuidas on liikuvuse areng siiani toimunud, aga eelkõige sellest millised on lähituleviku väljakutsed.

Kursuse käigus viivad õpilased läbi ka iseseisva uuringu, alustades uuringu kavandamisest, andmekorjest, selle töötlemisest kuni järelduste ja ettepanekuteni. seega on üheks kursuse eesmärgiks ka baasteadmiste edastamine teadusuuringu meetoditest ja ülesehitusest.

Antud aine läbiviimise üheks eesmärgiks on ka tekitada gümnaasiumiõpilastes huvi liikuvuskorralduse kui Tallinna Tehnikaülikooli ühe uurimisvaldkonna vastu ja selle tulemusena tekitada suurem huvi liikuvusega seonduvate erialade suhtes nii ülikooli bakalaureuse kui ka magistriõppe tasemel. Selle tulemusena peab suurenema huvi ja sisseastujate arv teemaga seotud õppekavadele ja erialadele.

Kursuse ainekaart

Üks esimesi õigussuhteid, mida noored iseseisvalt või pere kaasabil kavandavad on seotud taskuraha teenimisega, esimese teenistusega. Sageli tehakse otsused õigustele-kohustustel tähelepanu pööramata ja hinnang oma kohustuste ja õiguste teadmistele kahtlev. Kursuse eesmärk on tõhustada töömaastikule ja laiemalt iseseisvasse õigusellu siseneva noore õigusteadvust töösuhte valdkonnas. Käsitlemisele tulevad töölepingu ja VÕS-lepingute erinevused, töölepingu keskne sisu ja noore töötaja õigused ja kohustused töösuhtes ning tähtajalise töölepingu A ja O.

Kursuse ainekaart

Koduleht on nii alustavale ettevõttele kui ka juba loodud ettevõttele väga oluline turunduskanal, mille abil oma teenuseid/tooteid tutvustada. Alustaval ettevõtjal pole vajadust keeruka kodulehe järele ning lihtsamate veebilehtede puhul ei olegi vaja teenust sisse osta. Kursuse läbinu loob kaasaegse veebilehe WordPressi platvormil ning funktsionaalse veebilehe tasuta kujundusmallil; ehitab veebilehe Elementor plugina kasutamise; annab veebilehele funktsionaalsuse tasuta pluginatega; mõistab veebilehe turvalisuse ja varundamise vajalikkust.

Kursuse ainekaart

Kursus koosneb praktilise suunitlusega õppetegevustest, mille raames käsitletakse teemadena ringmajandust, jätkusuutlikkust veemajanduses ja materjalitehnoloogia valdkonnas ning meeskonnatöö aluseid. Lisaks saavad õpilased alusteadmised innovatsiooni juhtimisest, turu-uuringute läbiviimise meetoditest ja prototüübi loomise põhimõtetest. Kursuse lõpus esineb iga õpilas-meeskond nn. liftikõnega, mis tutvustab keskkonna-hoiu teemalist väljakutset lahendavat äriideed.

Kursuse ainekaart

Kursuse käigus tutvutakse baasteadmistega eraisiku rahaasjade korraldusest ning investeerimise põhitõdedega. Peale kursuse läbimist oskab õpilane koostada ülevaate oma tuludest ja kuludest. Teab, et oma rahaasjade oskuslik planeerimine annab rohkem valikuvõimalusi ja vabadust. Tunneb erinevaid varaklasse, millesse on võimalik investeerida ning oskab hinnata nende riske. 

Kursuse ainekaart

Kursuse eesmärk on noorte teadlikkuse suurendamine küberkaitse valdkonnas, pakkuda neile laialdasi teadmisi küberruumis toimuvast ja aidata kaasa nende tulevasel erialavalikul. Kursuse raames saavad õpilased ülevaate küberruumis toimuvast, seal eksisteerivatest võimalustest ja ohtudest, küberturvalisusest, küberhügieenist, krüptovahenditest ja sellest, kuidas kõige eelnevaga oma igapäevaelus paremini toime tulla. Võimalusel külastatakse küberkaitsega seotud näitusi, institutsioone või võistlusi. Lisaks teooriale saab õpilane praktilised oskused oma nutiseadme ja koduse IT-võrgu ning laiatarbeseadmete turvalisuse tagamiseks.

Kursuse ainekaart

Inimkond on sisenenud järjest kiirenevasse infoühiskonda, kus inimeste edukaks toimetulekuks tuleb üha enam aru saada, kuidas igalt poolt pealetungiva infoküllusega hakkama saada. Kõikvõimalik teave ründab meid meedia vahendusel pidevalt ja paljudest allikatest korraga. Selles nonstop infokülluses on kerge kaotada igasugunegi pidepunkt maailma tegeliku toimimise tõestest reeglitest ja reaalsetest tõsiasjadest. Oleme jõudnud täiesti uuele arenguastmele, kus üheks inimese kõige olulisemaks oskuseks on justnimelt kriitiline orienteerumine meediamaastikul. See aga pole võimalik, kui puudub arusaam meedia toimimise tööriistadest, põhimõtetest ja avalikest ning ka varjatud eesmärkidest. Ilma nende teadmisteta manipuleerib meedia inimesi mõnuga, kasuahnelt, põhjalikult ja tihti ka isiksust äärmiselt laastavalt, pannes neile pähe mõtteid, mida nad muidu ei mõtleks ja hoiakuid, mida neil tegelikult ei oleks. Ei ole liialdus öelda, et arusaam meedia toimimisest on uutes oludes hädavajalik lausa igale inimesele. Eriti noortele, kelle elu möödub järjest intensiivsemalt virtuaalkeskkondades, mis on kunstlikult üles ehitatud ja mida on kerge manipuleerida kõikvõimalikul moel. 

On äärmiselt kummaline, et ajal, mil areenile on ilmunud juba isegi AI tehnoloogiad, pole meediaõpetus senini leidnud teed ametlikesse õppekavadesse. Kui üldse on mõni uus oskus, mis mõjutab oluliselt tänaste õpilaste elu ja tulevikku, siis on see oskus meediast aru saada. Nn meediapädevus on tegelikult uus kirjaoskus, milleta on arenenud ühiskonnas võimatu toime tulla.

Meediaõpetuse valikkursuse (edaspidi MVK) on suunatud gümnaasiumiastmele. MVK eesmärgiks on anda õpilastele (lõbusas ja hoogsas) populaarteaduslikus vormis alus-arusaam meedia tekkest ja toimimise põhimõtetest ning selle avalikest ja varjatud eesmärkidest.

Kursuse ainekaart

Õpilane saab baasteadmised fotograafia põhitõdedest ning oskuse neid praktilises pildistamises kasutada. Samuti oskused oma kaamera ja tema võimaluste kasutamiseks.

Kursuse ainekaart

Albert Einstein on öelnud, et sa ei saa millestki aru enne, kui pole seda oma vanaemale ära seletanud. Sellel kursusel keskendume teemadele kuidas lihtsalt, selgelt, mõjusalt esitada oma sõnumeid. Tutvume, kuidas luua käed külge MATIK (matemaatika-tehnika-teadus-inseneeria-kunst) teemalisi meeskonna ülesandeid ning teadusteatri stseene. Antud kursuse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskuseid, mille abil viia läbi  huvitegevuse tunde näiteks Kolme Põrsakese teadusringe, korraldada MATIK-valdkonna töötube või esineda teadusteatri etendustel. Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad arendada enda esinemis-, suhtlemis- ja juhtimisoskuseid.  Siinsed teadmised tulevad kasuks kõigile, ka neile, kes esialgu püünele pääseda ei soovi.

Kursuse ainekaart

Ükskõik kui tehnilise eriala edasises elus valid, siis kübeke loovust tuleb alati kasuks. Sel valikkursusel saad parema ruumitunnetuse, meeskonnatöö kogemuse ja probleemilahendamise elamuse. Varasem tantsukogemus ei ole üldse oluline, oluline on uudishimu ja pealehakkamine.

Kursusel õpime vaatlema ja mõistma ühiskondikke protsesse muusika kaudu, keskendudes tänapäevastele põletavatele probleemidele nagu vaimne tervis, kliimakatastroofid, võrdne kohtlemine jne. Igal aastal valitakse nende hulgast üks fookusteema, millega konkreetne kursus tegeleb. Kursus annab nii teoreetilise kui ka praktilise kogemuse, kuidas muusikat teadlikumalt kuulata ning muusikaelus osaledes meile olulisi ühiskonnaelu probleeme käsitleda ja lahendada. Erinevate õppejõudude, töövarjutuse, ühiskülastuste ja praktilise tiimitöö abil saavad osalejad kogeda, kuidas erinevad  protsessid ja rollid muusikakultuuris panustavad sellesse, et muusika mõjutaks positiivselt põletavaid sotsiaalseid  probleeme. Kursus toob näited, kuidas muusika on seotud näiteks inimõiguste, füüsika, turunduse või rohepöördega ning ampluaa hõlmab  klassikalisest muusikast elektron- ja filmimuusikani.

Kursuse ainekaart

Kursusel käsitletakse kodanikukaitse teemasid, kus õpilased omandavad teadmised, oskused ja hoiakud käitumiseks olukordades, kus on vajalik anda esmaabi igapäevaelus ning kriisi- või sõja ajal.  Õppetunnid viiakse läbi kontaktõppena teoreetilistes ja praktilistes tundides ning väliõppusel, kus harjutatakse erinevate õnnetusjuhtumite ja lahinguolukorras käitumist ja esmaabi andmist situatsioonipõhiste harjutustena.

Õppeteema „Esmaabi“ viiakse läbi vastavalt sotsiaalministri määrusele „Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja –kava nõuded“. Õppeteema täies mahus läbimisel väljastatakse õpilasele tunnistus.

Kursuse ainekaart

Kursus toimub 0,5 ainemahus G1 astme juuni valikainete nädalal ja 0,5 mahus G2 juuni valikainete nädalal. Kursuse käigus saavad pühendunud reaalteadustehuvilised õppida järgmisi teemasid TalTechi lektorite juhendamisel:

Matemaatika pilditöötluses (5 tundi) - pilditöötlus funktsioonidega, filtrid konvolutsioonidega, suurendamine ja vähendamine valimridadega, Fourier koosinusteisenduse kasutamine pakkimisel. 

Teist järku jooned ja pinnad, vektorid, vektorkorrutis ja segakorrutis ja selle rakendused (5 tundi).

Kursuse ainekaart